วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ISSN 1905-9922 (Print) ISSN 2773-9252 (Online)

ได้รับการดัชนีในฐานข้อมูลทั้งระดับชาติและนานาชาติ

 

Europub

 

WorldCat

 

ResearchBib

 

Thai Journal Citation Index Centre (TCI)

 

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

 

Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

 

Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR)

 

 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000    
โทรศัพท์ : 043-743-174, ภายใน. 6212, แฟกซ์ : 043-743-174