วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ISSN 1905-9992) ได้รับการดัชนีในฐานข้อมูลทั้งระดับชาติและนานาชาติ

Journal of Education, Mahasarakham University (ISSN 1905-9992) is indexed in national and national journal databases

 

Thai Journal Citation Index Centre (TCI)

 

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

 

Directory of Research Journals Indexing

 

EBSCO

 

Europub

 

Hinari

 

Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR)

 

ResearchBib

 

RoMEO

 

Scientific Indexing Services

 

Southeast Asia Digital Library

 

WorldCat

 

 

© Copyright 2021 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สำนักงาน : ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  อาคารวิทยพัฒนาชั้น 2

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000    
โทรศัพท์ : 043-743-174, ภายใน. 6212, แฟกซ์ : 043-743-174