บทความเกี่ยวกับจิตวิทยา

การดูแลตนเอง (Self-care) และแนวทางเบื้องต้นในการสร้างสุขภาวะที่ดี

ผู้มักถามผู้ให้การปรึกษาว่าไม่เครียดหรือในการทำงานให้การปรึกษาที่ต้องรับรู้แต่เรื่องราวของผู้รับบริการหลากหลายรูปแบบ ซึ่งผู้ให้การปรึกษาก็เป็นปุถุชนคนหนึ่งที่ย่อมต้องมีความเครียดและความไม่สบายกายไม่สบายใจเช่นเดียวกัน  เคล็ดลับอย่างหนึ่งของผู้...

  • 2018-02-16 20:12:19
  • admin

กรอบความคิด (Mindset)

กรอบความคิด (Mindset) เป็นความเชื่อของมนุษย์ที่มีต่อลักษณะ (characteristics) และคุณลักษณะ (traits) ของตนเอง เช่น เชาวน์ปัญญา ความสามารถ และบุคลิกภาพ กรอบความคิด แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ กรอบความคิดเติบโต (growth mindset) และ กรอบความคิดจำกัด (fixe...

  • 2018-02-16 20:09:19
  • admin

เรียนเก่งหรือไม่ ใครลิขิตเรา (ปฐมบท)

การพัฒนาตนเอง ( Self Development ) เป็นการที่บุคคลมีการพัฒนา เปลี่ยนแปลงตนเองในสิ่งที่ตนเองต้องการพัฒนาให้ดีขึ้น โดยการแสดงออกทางด้านการกระทำ การทำกิจกรรมในชีวิตประจำวัน เพื่อที่จะนำตนเองไปสู่การตอบสนองความต้องการจนถึงเป้าหมาย ประสบความสำเร็จ ตามท...

  • 2018-02-16 20:06:51
  • admin

สร้าง...“พื้นนิสัยทางบวก และ ความสุข”

คนทั่วไปมีภาพของความสุขว่าเป็นคนที่...

   “มีอารมณ์ดี”

   “มีชีวิตที่ดี”  

   “มีอิสระและเป็นตัวของตัวเองที่จะทำในสิ่งที่อยากทำหรือชอบด้วยตนเอง” &...

  • 2018-01-23 21:27:29
Back to Top