เรียนเก่งหรือไม่ ใครลิขิตเรา (ปฐมบท)

Post Thumb

การพัฒนาตนเอง ( Self Development ) เป็นการที่บุคคลมีการพัฒนา เปลี่ยนแปลงตนเองในสิ่งที่ตนเองต้องการพัฒนาให้ดีขึ้น โดยการแสดงออกทางด้านการกระทำ การทำกิจกรรมในชีวิตประจำวัน เพื่อที่จะนำตนเองไปสู่การตอบสนองความต้องการจนถึงเป้าหมาย ประสบความสำเร็จ ตามที่ตนเองหรือสังคมได้คาดหวังไว้

การพัฒนาตนเองในด้านการเรียนของบุคคลไม่ว่าจะเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษาและบุคคลทั่วไปนั้นเปรียบได้กับการสร้างทางเลือกของชีวิต หากบุคคลมีความสามารถ ความถนัดในด้านใดที่โดดเด่นเห็นชัด บุคคลนั้นจะสามารถเลือกเส้นทางชีวิตได้ง่ายกว่าบุคคลที่ไม่ทราบความสามารถ ความถนัดของตนเอง บางคนมีความเชื่อว่า หัวไม่ดี เรียนไม่เก่ง หรือฟ้าได้ลิขิตแล้วว่าเราต้องเป็นอย่างนี้ แต่ในความเป็นจริงแล้ว การที่นักเรียน นิสิตนักศึกษามีการเต็มความพร้อมโดยการเลือกเส้นทางที่มีความชัดเจนให้กับชีวิตตนเอง การศึกษาข้อมูลการเรียนในระดับที่สูงขึ้น การประกอบอาชีพ และสถานประกอบการต่างๆ  การเรียนเก่งแบบไม่มีจุดหมายปลายทางนั้นไม่ต่างกับรถที่วิ่งไปโดยไร้จุดหมาย ไม่นานเมื่อน้ำมันหมดจะเริ่มหมดแรง หมดกำลังใจ และถึงจุดที่อะไรก็ได้ ต้องทนทำงานไปแม้ว่าจะไม่ชอบ และไม่ถนัดก็ตาม

การพัฒนาตนจะเริ่มจากการให้ความสำคัญกับตนเอง การสร้างทัศนคตที่ดีต่อตนเองจึงมีความสำคัญมาก แม้ว่าแต่ละบุคคลจะมีลักษณะที่แตกต่างกัน บางคนมีความเชื่อมั่นในตนเองในระดับน้อย บางคนมีความเชื่อมั่นในตนเองในระดับสูง มีอัตตาหรืออีโก้ (Ego) สูง บุคคลทั้งสองประเภทนี้จะมีความทุกข์ที่แตกต่างกัน ประเภทแรกบุคคลที่มีอัตตาสูงจะมองเส้นทางของตนเองว่านั่นคือใช่ และจะเกิดความทะเยอทะยาน (Ambition) เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เพื่อให้เกิดการยอมรับ ซึ่งอาจไม่ได้สนใจบุคคลรอบข้าง สภาพความจริง หรือวิธีการซึ่งจะได้มาซึ่งความสำเร็จ หากบุคคลมีความเชื่อมั่นมากจนเกินไปเช่นเหตุการณ์ลิโป้ ตั๋งโต๊ะ และเตียวเสี้ยนในเรื่องสามก๊กจะทำวิถีทางเพื่อความสำเร็จในหน้าที่การงานและความรัก ประเภทที่สองบุคคลที่มีความเชื่อมั่นในตนเองในระดับน้อยจะดูถูกตนเอง มองว่าตนเองสู้คนอื่นไม่ได้ ไม่ไหวแน่นอน ทำไม่ได้แน่นอน ไม่มีความสามารถ ไม่มีความถนัดในเรื่องนั้นๆ ทำให้บุคคลพยายามหลีกเลี่ยงไม่ลงมือทำ ไม่ต้องการพบกับความยากลำบาก โดยพระพุทธเจ้ามีคำสอนเพื่อให้ให้บุคคลพิจารณาตนเองในการเดินทางสายกลาง มัชฌิมาปฏิปทาในศาสนาพุทธ หมายถึง การไม่ยึดถือสุดทางทั้ง 2 ได้แก่ อัตตกิลมถานุโยคการประกอบตนเองให้ลำบากเกินไป กามสุขัลลิกานุโยค คือ การพัวพันในกามในความสบาย พระพุทธเจ้าทรงกำหนดหลักทางสายกลางนี้ไว้คือ มรรค 8 ไตรสิกขา ได้แก่ ศีล สมาธิ ปัญญา การพิจารณานี้จะเกิดขึ้นได้ยากหากบุคคลขาดการสร้างทัศนคติที่ดีให้ตนเอง การมองมุมบวก นั่นคือจุดเริ่มต้นในการลิขิตชีวิตของเรา

 

เรียนไม่เก่งเพ่งพินิจคิดอ่านเขียน               เรียนไม่เก่งต้องพากเพียรเรียนความรู้

เรียนไม่เก่งควรสำนึกตรึกตรองดู               เรียนไม่เก่งลองเปลี่ยนดูสู้ต่อไป

 

อาจารย์ชัยพร  พงษ์พิสันต์รัตน์

ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษา และการแนะแนว

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2018-02-16 20:06:51 admin

Back to Top