ศูนย์ปฏิบัติการทางจิตวิทยาและการให้การปรึกษาเปิดให้บริการการปรึกษา และการทดสอบทางจิตวิทยาให้แก่นิสิต บุคลากร และบุคคลทั่วไป

Post Thumb

ให้บริการการปรึกษา และการทดสอบทางจิตวิทยาให้แก่นิสิต บุคลากร และบุคคลทั่วไป ที่ต้องการความช่วยเหลือและการปรึกษาเพื่อให้เกิดการปรับตัวและสามารถจัดการปัญหาต่างๆ ในชีวิตประจำวัน

บริการต่างๆ

 1. การทดสอบทางจิตวิทยา
 2. ให้บริการปรึกษาประเด็นทางสุขภาพจิตและการปรับตัว
  • รู้จักและเข้าใจตนเองและผู้อื่น
  • ความเครียดในชีวิตประจำวัน
  • สัมพันธภาพ
  • การปรับตัว
  • สุขภาวะ
  • อื่นๆ
 3. การแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 4. อบรมเชิงปฏิบัติการและเผยแพร่องค์ความรู้ทางจิตวิทยาเพื่อการเรียนรู้และการปรับตัว
 5. เป็นแหล่งเรียนรู้ต่างๆ โดยผู้ที่มีความรู้และทักษะทางจิตวิทยา
  • มีเอกสารและวีดีทัศน์ทางจิตวิทยา เพื่อความรู้ ความผ่อนคลาย พร้อมได้สาระดีๆด้านสุขภาพจิต

2018-01-24 09:54:07

Back to Top