บริการต่างๆ

 1. การทดสอบทางจิตวิทยา
 2. ให้บริการปรึกษาประเด็นทางสุขภาพจิตและการปรับตัว
  • รู้จักและเข้าใจตนเองและผู้อื่น
  • ความเครียดในชีวิตประจำวัน
  • สัมพันธภาพ
  • การปรับตัว
  • สุขภาวะ
  • อื่นๆ
 3. การแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 4. อบรมเชิงปฏิบัติการและเผยแพร่องค์ความรู้ทางจิตวิทยาเพื่อการเรียนรู้และการปรับตัว
 5. เป็นแหล่งเรียนรู้ต่างๆ โดยผู้ที่มีความรู้และทักษะทางจิตวิทยา
  • มีเอกสารและวีดีทัศน์ทางจิตวิทยา เพื่อความรู้ ความผ่อนคลาย พร้อมได้สาระดีๆด้านสุขภาพจิต

ผู้ให้บริการ

 • นิสิตฝึกประสบการณ์ระดับปริญญาตรีสาขาจิตวิทยาปีที่ 3-4
 • นิสิตฝึกประสบการณ์ระดับบัณฑิตศึกษา(ปริญญาโท - เอก) สาขาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

ผู้รับบริการ

 • นิสิตและบุคลาการคณะศึกษาศาสตร์และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • บุคคลทั่วไป

ค่าบริการ : ฟรี

Back to Top