หอเกียรติยศสำหรับผู้ได้รับรางวัลปริญญาเกียรตินิยมช่อบุนนาค

นางสาวนงนภัส อึงชื่น
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (กศ.บ.)
คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.97
ปีการศึกษา พ.ศ.2563

นางสาวอมรรัตน์ โม้ทองศรี
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (กศ.บ.)
คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.92
ปีการศึกษา พ.ศ.2563

นางสาวปรารถนา คงสุขมาก
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (กศ.บ.)
คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.92
ปีการศึกษา พ.ศ.2563

นางสาวสุภาวรรณ มะโนศรี
สาขาวิชาจิตวิทยา (วท.บ.)
คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.89
ปีการศึกษา พ.ศ.2563

นายธีรศักดิ์ คนต่ำ
สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา (กศ.บ.)
คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.92
ปีการศึกษา พ.ศ.2563

นางสาวณัฐวดี ราษี
สาขาวิชาภาษาไทย (กศ.บ.)
คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.93
ปีการศึกษา พ.ศ.2563

นายวิศวกร โรมศรี
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (กศ.บ.)
คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.81
ปีการศึกษา พ.ศ.2563

นางสาวกนกพร พลซักซ้าย
สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา (วท.บ.)
คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.82
ปีการศึกษา พ.ศ.2563

นายกิตติภัค ชูวงษ์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (กศ.บ.)
คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.97
ปีการศึกษา พ.ศ.2563

นายภูรินทร์ ทองโสม
สาขาวิชาสังคมศึกษา (กศ.บ.)
คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.87
ปีการศึกษา พ.ศ.2563

 

นางสาววชิรญา ถิรศิลาเวทย์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (กศ.บ.)
คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.98
ปีการศึกษา พ.ศ.2562

นางสาวนฤมล ขอดเมชัย
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (กศ.บ.)
คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.88
ปีการศึกษา พ.ศ.2562

นางสาวเดือนนภา เบี้ยชาติไทย
สาขาวิชาจิตวิทยา (วท.บ.)
คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.90
ปีการศึกษา พ.ศ.2562

นายสหรัฐ ศิริเวช
สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา (กศ.บ.)
คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.86
ปีการศึกษา พ.ศ.2562

นายธนาวัฒน์ ชนะมาร
สาขาวิชาภาษาไทย (กศ.บ.)
คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.90
ปีการศึกษา พ.ศ.2562

นายภัทรกานต์ ทรงกลด
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (กศ.บ.)
คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.97
ปีการศึกษา พ.ศ.2562

นางสาววิมลสิริ นาสุนทร
สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา (วท.บ.)
คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.95
ปีการศึกษา พ.ศ.2562

นางสาวจุฬารัตน์ น้อยทรง
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (กศ.บ.)
คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.93
ปีการศึกษา พ.ศ.2562

นายกรรตษณะ ประทุมมาตย์
สาขาวิชาสังคมศึกษา(กศ.บ.)
คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.82
ปีการศึกษา พ.ศ.2562