หอเกียรติยศสำหรับผู้ได้รับรางวัลปริญญาเกียรตินิยมช่อบุนนาค

นางสาววชิรญา ถิรศิลาเวทย์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (กศ.บ.)
คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.98
ปีการศึกษา พ.ศ.2562

นางสาวนฤมล ขอดเมชัย
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (กศ.บ.)
คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.88
ปีการศึกษา พ.ศ.2562

นางสาวเดือนนภา เบี้ยชาติไทย
สาขาวิชาจิตวิทยา (วท.บ.)
คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.90
ปีการศึกษา พ.ศ.2562

นายสหรัฐ ศิริเวช
สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา (กศ.บ.)
คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.86
ปีการศึกษา พ.ศ.2562

นายธนาวัฒน์ ชนะมาร
สาขาวิชาภาษาไทย (กศ.บ.)
คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.90
ปีการศึกษา พ.ศ.2562

นายภัทรกานต์ ทรงกลด
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (กศ.บ.)
คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.97
ปีการศึกษา พ.ศ.2562

นางสาววิมลสิริ นาสุนทร
สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา (วท.บ.)
คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.95
ปีการศึกษา พ.ศ.2562

นางสาวจุฬารัตน์ น้อยทรง
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (กศ.บ.)
คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.93
ปีการศึกษา พ.ศ.2562

นายกรรตษณะ ประทุมมาตย์
สาขาวิชาสังคมศึกษา(กศ.บ.)
คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.82
ปีการศึกษา พ.ศ.2562

 

ประจำปี