หอเกียรติยศสำหรับผู้ได้รับรางวัลปริญญาเกียรตินิยมช่อบุนนาค

นางสาวอทิตยา รุ่งเรืองวุฒิกุล
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (กศ.บ.)
คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.94
ปีการศึกษา พ.ศ.2561

นางสาวกัญจนาพร บุตรศรีเมือง
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (กศ.บ.)
คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.89
ปีการศึกษา พ.ศ.2561

นางสาวจิตราภรณ์ ต่างท้วม
สาขาวิชาจิตวิทยา (วท.บ.)
คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.80
ปีการศึกษา พ.ศ.2561

นายพิพัฒน์ศักดิ์ ไชยวงษ
สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา (กศ.บ.)
คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.80
ปีการศึกษา พ.ศ.2561

นายราเมศร์ ทองกลม
สาขาวิชาภาษาไทย (กศ.บ.)
คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.86
ปีการศึกษา พ.ศ.2561

นางสาวมาลิตา พรมโสภา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (กศ.บ.)
คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.93
ปีการศึกษา พ.ศ.2561

นายกิตติพันธ์ รัตนโคตร
สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา (วท.บ.)
คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.71
ปีการศึกษา พ.ศ.2561

นางสาวยุวริน เทียงพาน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (กศ.บ.)
คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.88
ปีการศึกษา พ.ศ.2561

นายชัยวัฒน์ สมเงิน
สาขาวิชาสังคมศึกษา(กศ.บ.)
คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.93
ปีการศึกษา พ.ศ.2561

 

ประจำปี