ค้นหาหัวข้องานวิจัย

คำค้น   สาขา :   คณะ :   ภาคเรียนที่ :      ปีการศึกษา :    

--> คำแนะนำ : สามารถสืบค้นได้จาก ชื่องานวิจัย ชื่อนิสิต หรือ รหัสนิสิต

ลำดับ ชื่อ - สกุล หัวข้องานวิจัย อาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา
1 นายทดสอบ ระบบ
รหัสนิสิต 100001
สาขา การบริหารการศึกษา
คณะ ศึกษาศาสตร์
ไทย
eng
อาจารย์ที่ปรึกษา : นายทดสอบ ระบบ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม :นายทดสอบ ระบบ
1/2560
2 นายอมรศิลป์ สระทองแมว
รหัสนิสิต 54011213140
สาขา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะ ศึกษาศาสตร์
xxxxx
xxxxx
อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.ดร.ธนดล ภูสีฤทธิ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม :อ.ดร.อารยา ปิยกุล
1/2560