ค้นหาภาระงานอาจารย์

คำค้น ดูทั้งหมด

--> คำแนะนำ : สามารถสืบค้นได้จาก ชื่อ หรือ นามสกุล ของอาจารย์

ลำดับ ชื่อ - สกุล ที่ปรึกษาหลัก ที่ปรึกษาร่วม ประธานสอบ กรรมการสอบภายใน กรรมการสอบภายนอก
1 นายทดสอบ ระบบ 1 1 0 0 1
2 นายทดสอบ ครั้งที่2 0 0 0 0 0
3 อ.ดร.ธนดล ภูสีฤทธิ์ 1 0 1 0 0
4 อ.ดร.อารยา ปิยกุล 0 1 0 1 0