ผู้วิจัย
ผู้วิจัย นางสาวประพาพร มั่นคง
นิสิตปรัญญาโท ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หัวข้อวิจัย การพัฒนาระบบสารสเทศเพื่อการติดตามวิทยานิพนธ์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ติดต่อสอบถาม
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : นางสาวประพาพร มั่นคง
อีเมล์ : pp.secure4th@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/auykoe
เครดิต
ผู้วิจัย นางสาวประพาพร มั่นคง
ประธานกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ ดร.มานิตย์ อาษานอก