วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา
 
สมัครสมาชิก ส่งบทความตีพิมพ์ : ผลการประเมิน   สายตรงบรรณาธิการ
วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 13styles.com - Saturday
  
   Main Menu
     HOME
     วารสารทั้งหมด
      กองบรรณาธิการ
      ขั้นตอนงาน
     ข่าวประชาสัมพันธ์
      บรรณาธิการ
      คำแนะนำผู้นิพนธ์
     ติดต่อเรา
     สมัครสมาชิก
     สายตรงบรรณาธิการ
     ผู้ดูแลระบบ
 
   สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิ
   
username:  
password:  
   
 
   สถิติเข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับ 25 มกราคม 2560

 
          สมาชิกในระบบ
  สมาชิก 5 คนล่าสุด
นางสาววิภาวรรณ ฉายดิลก
นางสาววิภาวรรณ ฉายดิลก
นางวรรษภรณ์ นิตยกุลเศรษฐ์
นายปรเมศวร์ มุทาพร
นายธัชชัย จิตรนันท์
  สมาชิกทั้งหมด 121 คน
   
 
 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
การส่งบทความ
การเขียนใบตอบรับตีพิมพ์
ตัวอย่างวิทยานิพนธ์และอภิปรายฯ
ตัวอย่างการเขียนตารางและอ้างอิง
อัตราค่าตีพิมพ์/วิธีชำระเงิน
ผู้ทรงคุณวุฒิ
เว็บไซต์เดิมวารสารการบริหารและพัฒนา
 
   
   วัตถุประสงค์

  เพื่อสงเสริมและเผยแพร่ผลงานวิขาการสาขาวิชาทางการศึกษา
ในรูปแบบบทความวิจัย บทความวิทยานิพนธ์ บทความวิจารณ์หนังสือ
และบทความทั่วไป

การตรวจสอบทางวิชาการ

"บทความจะต้องผ่านการตรวจประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ บทความละ 2 ท่าน"
   กำหนดการตีพิมพ์/การติดต่อสั่งซื้อ

บทความที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เป็นความคิดเห็นของผู้นิพนธ์ กองบรรณาธิการไม่จำเป็นต้องเห็นด้วย
เสมอไป

ตีพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ
ฉบับที่ 1: มกราคม - เมษายน
ฉบับที่ 2: พฤษภาคม - สิงหาคม
ฉบับที่ 3: กันยายน - ธันวาคม

การติดต่อสั่งซื้อ
สั่งซื้อได้ที่ ภาคชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ราคาเล่มละ 200 บาท ถ้าสั่งซื้อทางธนาณัติหรือเช็คทางไปรษณีย์ ราคาเล่มละ 250 บาท สั่งจ่าย ณ ปท. โนนศรีสวัสดิ์ (44001) ในนามภาคชาการบริหารและพัฒนาการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

   
  วารสารฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือน เมษายน ปีที่พิมพ์ 2561 | แสดงรายการวารสารทั้งหมด...
ส่วนหน้า :  Download...
ลำดับ บทความ ผู้เขียน
1 วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วัตถุประสงค์,บทบรรณาธิการ,สารบัญ วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา
2 การตั้งคำถามตามการจำแนกความมุ่งหมายทางการศึกษา ประสาท เนืองเฉลิม1, ฤทธิไกร ไชยงาม2
3 จินตกรรมความเป็นไทยในหนังสืออ่านนอกเวลาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รมย์ธีรา ศิริพงศ์วรกุล1
4 การพัฒนาแนวทางการประกันคุณภาพภายใน สำาหรับสถานศึกษาสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ กานต์สินี วาดวงศ์1, ประเสริฐ เรือนนะการ2
5 การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ วิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 จินตนา ไชยวาน1, เดชา จันทคัต2, สาคร อัฒจักร3
6 การพัฒนาแนวทางการบริหารแบบมีส่วนร่วมสำาหรับสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เฉลิมพล จันดา1, เหมมิญช์ ธนปัทม์มีมณี2
7 การพัฒนาโปรแกรมพัฒนาครูโดยประยุกต์ใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อการออกแบบการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน ชวลิต พาระแพน1, ลักขณา สริวัฒน์2
8 การแก้ปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนวิทยาลัยการอาชีพ สังกัดสถาบัน การอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ชูชาติ รูปงาม1, ดนิตา ดวงวิไล2
9 การพัฒนาแนวทางการสร้างความร่วมมือของกลุ่มงานในสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ชลธิชา การถาง1, มะลิวัลย์ น้อยบัวทิพย์2
10 การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะการบริหารหลักสูตรและการจัดการ เรียนรู้ของครู สำหรับสถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษานครราชสีมา เขต 7 ฐิติกัญญ์ ลีวงศ์ศักดิ์1, สุรชา อมรพันธุ์2
11 การพัฒนาแนวทางเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการ เรียนรู้ สำหรับสถานศึกษาในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑ ทัศดาว โยงไทยสง1, ไชยยศ เรืองสุวรรณ2
12 แนวทางการดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดชัยภูมิ นุจนาจ ขุนาพรม1, มณเฑียร พัวไพบูลย์2
13 สภาพและปัญหาการดำเนินงานโรงเรียนประชารัฐ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ The state and problems of implementation racharath school in northeast นงค์นุช ผลาเลิศ1, ประพรทิพย์ คุณากรพิทักษ์2, พิมพ์พร จารุจิตร์3
14 การพัฒนาแนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สำหรับ สถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ประมวล ไชยโคตร1, ฉลาด จันทรสมบัติ2
15 แนวทางพัฒนาการบริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 เพ็ญพักตร์ มิ่งวงศ์ธรรม1, ลักขณา สริวัฒน์2
16 แนวทางการบริหารจัดการชั้นเรียนของโรงเรียนเอกชน ในจังหวัดอุดรธานี รจนา สุโพธิ์1, ประพรทิพย์ คุณากรพิทักษ์2, พิมพ์พร จารุจิตร์3
17 แนวทางการนิเทศภายในแบบพี่เลี้ยงในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 วันวิสาข์ สิงห์อุ่น1, มณเฑียร พัวไพบูลย์2
18 การพัฒนาแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิผล สำหรับสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 วิทยา แสนแป้1, รัฐสาน์ เลาหสุรโยธิน2
19 การพัฒนาแนวทางการนิเทศภายในแบบสอนแนะสำาหรับสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 สันติ อุดตำา1, มานิตย์ อาษานอก2
20 การพัฒนาชุดฝึกอบรมการออกแบบสื่อการเรียนรู้หนังสืออิเล็กทรอนิกส สาคร อัฒจักร1
21 การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะการบริหารหลักสูตรและการจัดการ เรียนรู้ของครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดอุดรธานี เสาวนีย์ แสงใส1, อำานาจ ชนะวงศ์2
22 การพัฒนาโปรแกรมพัฒนาครูในการออกแบบการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อการค้นพบ ความรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน สำหรับสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครพนม เขต 2 อดิศร มิ่งวงศ์ธรรม1, ลักขณา สริวัฒน์2
23 แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดใหญ่ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 อรทัย คล้ายสอน 1 , จตุพร เพ็งชัย 2 , ยุพาศรี ไพรวรรณ 3
24 การพัฒนาวิธีสอนอ่านจับใจความโดยใช้แผนภาพโครงเรื่องประกอบ การจัดการ เรียนที่ใช้การวิจัยเป็นฐาน (RBL) วันวิสา ประมวล
ส่วนท้าย :  Download...
   


   


© Copyright 2017 วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา หาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักงาน : ฝ่ายวิจัยภาคชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา
อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    
โทรศัพท์ : 043-743-174, ภายใน. 6234, แฟกซ์ : 043-743-174
e-mail : jeas.msu@gmail.com