คณะศึกษาศาสตร์ มุ่งมั่นเพิ่มความสุขบุคลากร ก้าวสู่องค์กรแห่งสติเต็มรูปแบบ

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดประชุมรายงานผลการดำเนินงาน “โครงการ EDU Mini MIO สร้างสุขด้วยสติในองค์กร” เพื่อนำเสนอผลการพัฒนาสติบุคลากรต่อผู้บริหารคณะ อันจะส่งผลต่อการลดความเครียด และเพิ่มความสุขให้กับบุคลากร ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ชูกำแพง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเข้ารับฟังการรายงานผลการประเมินบุคลากรหลังเข้าร่วมโครงการพัฒนาสติ EDU Mini MIO ซึ่งได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า 7 เดือน พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับวิทยากรพี่เลี้ยงจาก สสส. เพื่อพิจารณาแนวทางในการดำเนินงานต่อไป

ดูภาพเพิ่มเติม