วันนี้ (3 กุมภาพันธ์ 2566) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมทักษะด้านการประชาสัมพันธ์

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ชูกำแพง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวต้อนรับและเปิดโครงการฯ พร้อมนำบุคลากรสายสนับสนุน ผู้รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้อง และนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมสิกขาลัย ชั้น 3 อาคารวิทยพัฒนา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การจัดโครงการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และสร้างทักษะทางด้านการประชาสัมพันธ์ได้อย่างถูกต้อง เป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ์งาน อีกทั้งเพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่างๆ มีความน่าเชื่อถือ ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร

กิจกรรมในงาน รับฟังการบรรยายหัวข้อ “การประชาสัมพันธ์องค์กร” และ “การเขียนข่าวและการถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์” พร้อมจัดกิจกรรม Workshop แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ โดยมี นางสาวบุณฑริกา ภูผาหลวง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตอบข้อซักถาม ซึ่งหวังให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ มีทักษะด้านการประชาสัมพันธ์มากยิ่งขึ้น สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับงานได้อย่างเหมาะสม

คลิกเพื่อดูรูปเพิ่มเติม

ภาพ: นายสงวนศักดิ์ พรรณะ/นายพรพิชญุตม์ โพธิ์พันธุ์ นิสิตฝึกประสบการณ์

ข่าว: นางสาวชไมพร ศรีหาเวช