เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ชูกำแพง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ร่วมโครงการฮีตเดือน 8 ถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2566 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ (2 เมษายน 2558) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง) ในการนี้ได้มีบุคลากรเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

ภาพ/ข่าว สงวนศักดิ์ พรรณะ