คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประกาศเรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานรัฐ จำนวน 71 รายการ
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ