เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 ณ ห้องบุนนาค 1 รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ชูกำแพง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม วิพากษ์หลักสูตรวิชาชีพร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผอ.อรนุช หงวนไธสง ผุู้อำนวยการสำนักมาตรฐานวิชาชีพ สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา ร่วมวิพากษ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับคณะกรรมการวิชาชีพของคณะศึกษาศาสตร์ โดยมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นการบริหารจัดการเรียนการสอนวิชาชีพครู การฝึกประสบการณ์ การนิเทศก์ การจัดกิจกรรมเสริมทักษะวิชาชีพ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และการสอบเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพ รวมถึงการสอบแข่งขันบรรจุเป็นข้าราชการครูต่อไป