เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม5607 อาคารอเนกประสงค์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี วงษ์สะพาน รองคณบดีเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมทักษะด้าน ICT บุคลากรสายสนับสนุน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อพัฒนาระดับความรู้ของบุคลากรให้สูงขึ้น และทันกับเหตุการณ์ปัจจุบัน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการณ์ และขั้นตอนในการใช้ ICT ตลอดจนโปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ และสามารถนำความรู้ที่ได้มาใช้ในการพัฒนาการทำงานให้ได้มาตรฐาน เพิ่มขีดความสามารถในการทำงานที่ดียิ่งขึ้น โดยอาจารย์ ดร.ชนยุตฏษ์ ช้างเพชร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนดล ภูสีฤทธิ์ ให้ความรู้ และมีนางสาวณัชชลิดา เหลี่ยมไธสง งานบุคคลเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ในการนี้ได้มีบุคลากรสายสนับสนุนเข้ารับการอบรม 100% เต็ม

ภาพ : สงวนศักดิ์ พรรณะ

ข่าว : สงวนศักดิ์ พรรณะ