คณะศึกษาศาสตร์ จัดประชุมวิพากษ์หลักสูตรวิชาชีพ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. 4 ปี)

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 ณ ห้องบุนนาค 1 รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ชูกำแพง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม วิพากษ์หลักสูตรวิชาชีพร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผอ.อรนุช หงวนไธสง ผุู้อำนวยการสำนักมาตรฐานวิชาชีพ สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา ร่วมวิพากษ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับคณะกรรมการวิชาชีพของคณะศึกษาศาสตร์ โดยมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นการบริหารจัดการเรียนการสอนวิชาชีพครู การฝึกประสบการณ์ การนิเทศก์ การจัดกิจกรรมเสริมทักษะวิชาชีพ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และการสอบเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพ รวมถึงการสอบแข่งขันบรรจุเป็นข้าราชการครูต่อไป

คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ชูกำแพง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ร่วมโครงการฮีตเดือน 8 ถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2566 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ (2 เมษายน 2558) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง) ในการนี้ได้มีบุคลากรเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ภาพ/ข่าว สงวนศักดิ์ พรรณะ