พัสดุชำรุด

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ครั้งที่ 2

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามประกาศเรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานรัฐ จำนวน 71 รายการ ครั้งที่ 2รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

พัสดุชำรุด

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามประกาศเรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานรัฐ จำนวน 71 รายการรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ 1 ตำแหน่ง

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตราเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร => https://shorturl.asia/vxQXR สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : งานบุคคล คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามโทรศัพท์ 0 4371 9851 (ในวันและเวลาราชการเท่านั้น)

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดอบรมพัฒนาคณาจารย์เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น

เมื่อวันที่ 28-29 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมสิกขาลัย คณะศึกษาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ชูกำแพง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาคณาจารย์เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ประจำปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ เพื่อให้คณาจารย์มีความรู้ ความเข้าใจ สร้างผลงานทางวิชาการประเภทตำรา หนังสือ การเขียนเอกสารประกอบคำสอน และผลงานวิจัยในรูปแบบที่เป็นมาตรฐานและมีคุณภาพและส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ เพิ่มขึ้น โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร 2 ท่าน คือ 1.ศาสตราจารย์ ดร.อลงกลต แทนออมทอง 2.รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท เนืองเฉลิม ผู้เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน ที่สนใจเป็นจำนวนมาก คลิกเพื่อดูรูปเพิ่มเติม ภาพ/ข่าว สงวนศักดิ์ พรรณะ

คณะศึกษาศาสตร์ จัดโครงการ EDU Mini MIO สร้างสุขด้วยสติในองค์กร

คณะศึกษาศาสตร์ มุ่งมั่นเพิ่มความสุขบุคลากร ก้าวสู่องค์กรแห่งสติเต็มรูปแบบ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดประชุมรายงานผลการดำเนินงาน “โครงการ EDU Mini MIO สร้างสุขด้วยสติในองค์กร” เพื่อนำเสนอผลการพัฒนาสติบุคลากรต่อผู้บริหารคณะ อันจะส่งผลต่อการลดความเครียด และเพิ่มความสุขให้กับบุคลากร ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ชูกำแพง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเข้ารับฟังการรายงานผลการประเมินบุคลากรหลังเข้าร่วมโครงการพัฒนาสติ EDU Mini MIO ซึ่งได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า 7 เดือน พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับวิทยากรพี่เลี้ยงจาก สสส. เพื่อพิจารณาแนวทางในการดำเนินงานต่อไป ดูภาพเพิ่มเติม

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมทักษะด้านการประชาสัมพันธ์

วันนี้ (3 กุมภาพันธ์ 2566) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมทักษะด้านการประชาสัมพันธ์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ชูกำแพง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวต้อนรับและเปิดโครงการฯ พร้อมนำบุคลากรสายสนับสนุน ผู้รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้อง และนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมสิกขาลัย ชั้น 3 อาคารวิทยพัฒนา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม การจัดโครงการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และสร้างทักษะทางด้านการประชาสัมพันธ์ได้อย่างถูกต้อง เป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ์งาน อีกทั้งเพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่างๆ มีความน่าเชื่อถือ ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร กิจกรรมในงาน รับฟังการบรรยายหัวข้อ “การประชาสัมพันธ์องค์กร” และ “การเขียนข่าวและการถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์” พร้อมจัดกิจกรรม Workshop แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ โดยมี นางสาวบุณฑริกา ภูผาหลวง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ […]

โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมทักษะด้าน ICT บุคลากรสายสนับสนุน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม5607 อาคารอเนกประสงค์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี วงษ์สะพาน รองคณบดีเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมทักษะด้าน ICT บุคลากรสายสนับสนุน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อพัฒนาระดับความรู้ของบุคลากรให้สูงขึ้น และทันกับเหตุการณ์ปัจจุบัน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการณ์ และขั้นตอนในการใช้ ICT ตลอดจนโปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ และสามารถนำความรู้ที่ได้มาใช้ในการพัฒนาการทำงานให้ได้มาตรฐาน เพิ่มขีดความสามารถในการทำงานที่ดียิ่งขึ้น โดยอาจารย์ ดร.ชนยุตฏษ์ ช้างเพชร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนดล ภูสีฤทธิ์ ให้ความรู้ และมีนางสาวณัชชลิดา เหลี่ยมไธสง งานบุคคลเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ในการนี้ได้มีบุคลากรสายสนับสนุนเข้ารับการอบรม 100% เต็ม ภาพ : สงวนศักดิ์ […]

คณะศึกษาศาสตร์ จัดประชุมวิพากษ์หลักสูตรวิชาชีพ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. 4 ปี)

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 ณ ห้องบุนนาค 1 รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ชูกำแพง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม วิพากษ์หลักสูตรวิชาชีพร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผอ.อรนุช หงวนไธสง ผุู้อำนวยการสำนักมาตรฐานวิชาชีพ สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา ร่วมวิพากษ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับคณะกรรมการวิชาชีพของคณะศึกษาศาสตร์ โดยมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นการบริหารจัดการเรียนการสอนวิชาชีพครู การฝึกประสบการณ์ การนิเทศก์ การจัดกิจกรรมเสริมทักษะวิชาชีพ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และการสอบเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพ รวมถึงการสอบแข่งขันบรรจุเป็นข้าราชการครูต่อไป

คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ชูกำแพง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ร่วมโครงการฮีตเดือน 8 ถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2566 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ (2 เมษายน 2558) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง) ในการนี้ได้มีบุคลากรเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ภาพ/ข่าว สงวนศักดิ์ พรรณะ