คณะศึกษาศาสตร์ จัดประชุมวิพากษ์หลักสูตรวิชาชีพ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. 4 ปี)

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 ณ ห้องบุนนาค 1 รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ชูกำแพง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม วิพากษ์หลักสูตรวิชาชีพร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผอ.อรนุช หงวนไธสง ผุู้อำนวยการสำนักมาตรฐานวิชาชีพ สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา ร่วมวิพากษ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับคณะกรรมการวิชาชีพของคณะศึกษาศาสตร์ โดยมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นการบริหารจัดการเรียนการสอนวิชาชีพครู การฝึกประสบการณ์ การนิเทศก์ การจัดกิจกรรมเสริมทักษะวิชาชีพ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และการสอบเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพ รวมถึงการสอบแข่งขันบรรจุเป็นข้าราชการครูต่อไป

คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ชูกำแพง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ร่วมโครงการฮีตเดือน 8 ถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2566 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ (2 เมษายน 2558) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง) ในการนี้ได้มีบุคลากรเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ภาพ/ข่าว สงวนศักดิ์ พรรณะ

คณะศึกษาศาสตร์ร่วมหล่อเทียนพรรษา เทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2566

วันนี้ (8 สิงหาคม 2566) เวลา 11.09 น. ณ บริเวณตลาดน้อยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตขามเรียง) รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นตัวแทนคณะศึกษาศาสตร์ นำบุคลากรและนิสิตร่วมหล่อเทียนพรรษา โครงการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และสืบสานงานประเพณีฮีตเดือน 8 ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน แกะแบบพิมพ์เทียนพรรษา / ประดับตกแต่ง และร่วมทำบุญ เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 ภาพ/ข่าว สงวนศักดิ์ พรรณะ

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2566

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2566

ขอเชิญร่วมงานวันศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2566 (วันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 55 ปี คณะศึกษาศาสตร์

ขอเชิญร่วมงานวันศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2566(วันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 55 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)  ในวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566 คณะศึกษาศาสตร์ ขอเชิญร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูปและร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษโดยเลขาธิการคุรุสภา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม ในหัวข้อ “มาตรฐานวิชาชีพครู : ทิศทางและแนวโน้ม”พิธีมอบโล่พร้อมเกียรติบัตรศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566และพบกับการประกวด EDU Talent 2023 การประกวดสาธิตนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน การประกวดคลิป TikTok ในหัวข้อ “Education is Growth” และร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ Board game for Learning” และ “Robotics for Education”สแกน QR […]

ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา นักวิจัยและผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICER9

ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา นักวิจัยและผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICER9 International Conference on Education Reform 2023ในวันที่ 16-17 มิถุนายน 2566 ณ คณะศึกษาศาสตร์ ม.มหาสารคาม ร่วมฟังบรรยายพิเศษภายใต้หัวข้อ“การพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน” ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยทั้งในรูปแบบออนไซต์และออนไลน์ ศึกษารายละเอียดได้ที่ http://eduicer.msu.ac.th