คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

Faculty of Education

  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ถนน นครสวรรค์ ตำบล ตลาด อำเภอ เมืองมหาสารคาม จังหวัด มหาสารคาม 44000

  ติดต่อภาควิชา

  • ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
   เบอร์โทร : 043-754321-40 ต่อ 6273
  • ภาควิชาการบริหารการศึกษา
   เบอร์โทร : 043-754321-40 ต่อ 6234
  • ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษาและสือสารการศึกษา
   เบอร์โทร : 043-754321-40 ต่อ 6235
  • ภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา
   เบอร์โทร :043-754321-40 ต่อ 6272
  • ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา
   เบอร์โทร : 043-754321-40 ต่อ 6239
  • ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
   เบอร์โทร : 043-754321-40 ต่อ 6273

  ติดต่อส่วนกลาง

  • สำนักงานเลขานุการคณะฯ
   เบอร์โทร : 043-721-764 ต่อ 6241,6242
  • งานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์
   เบอร์โทร : 043-754321-40 ต่อ 6241,6242
  • งานเลขานุการผู้บริหาร
   เบอร์โทร : 043-754321-40 ต่อ 6248
  • งาน แผน,บุคคล,การเงิน
   เบอร์โทร :043-754321-40 ต่อ 6292
  • งานวิชาการ,ประกันคุณภาพ
   เบอร์โทร :043-754321-40 ต่อ 6215
  • งานวิชาการและบัณฑิตศึกษา
   เบอร์โทร :043-754321-40 ต่อ 6214, 6216,6215
  • ศูนย์บริการวิชาการ คลินิกวิจัย
   เบอร์โทร :043-754321-40 ต่อ 6233
  • งานพัฒนานิสิต
   เบอร์โทร :043-754321-40 ต่อ 6236
  • งานศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
   เบอร์โทร :043-754321-40 ต่อ 6237
  • Hot Line ศูนย์ให้การปรึกษา
   เบอร์โทร :043-754321-40 ต่อ 6261
  • งานกิจการต่างประเทศและงานพัฒนาระบบสารสนเทส
   เบอร์โทร :043-754321-40 ต่อ 6218,6220
  • งานห้องสมุด
   เบอร์โทร :043-754321-40 ต่อ 6207
  • งานวารสารศึกษาศาสตร์
   เบอร์โทร :043-754321-40 ต่อ 6212
  • งานศิษย์เก่าสัมพันธ์และกิจการพิเศษ
   เบอร์โทร :043-754321-40 ต่อ 6203