แผนกลยุทธ์คณะศึกษาศาสตร์-มหาวิทยาลัยมหาสารคาม-พ.ศ.-2566-2570-ฉบับปรับปรุงเดือนตุลาคม-2565

 

แผนกลยุทธ์

 

แผนปฏิบัติราชการ

 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม