หน้าหลัก
ศูนย์บริการวิชาการฯ
เตรียมตัวก่อนนัดหมาย
คณาจารย์ผู้ให้คำปรึกษา
สมัครสมาชิกคลินิกวิจัย
เว็บบอร์ดคลินิกวิจัย
วิธีการใช้งานระบบ
เว็บไซต์ใหม่

คลินิกวิจัย (Research Clinic) เป็นอีกหนึ่งงานหลักของ ศูนย์บริการวิชาการและเผยแพร่นวัตกรรมทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (CASEID) ที่มุ่งเน้นการบริการให้คำปรึกษาที่เกี่ยวกับการวิจัย สำหรับบุคลากรทางการศึกษา ทั้ง คณาจารย์ นิสิต ครู อาจารย์ ฯลฯ โดยเน้นการให้บริการที่มีความเป็นระบบ หลากหลายในรูปแบบการให้บริการ สามารถเข้าถึงได้ง่าย
วัตถุประสงค์คลินิกวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1) เพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคม ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
2) เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักวิจัยทางการศึกษา คณาจารย์ และนิสิต
3) เพื่อสร้างเครือข่ายนักวิจัยทางการศึกษา
4) เพื่อสร้างฐานข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นปัญหาและแนวทางแก้ไขในการวิจัยทางการศึกษา
5) เพื่อส่งเสริมความสามัคคีในการทำงานของบุคลากร
***เมนูนี้แก้ไขได้โดยสิทธิ์ USER ขอความกรุณา admin แก้ไขด่วนครับ
ลงทะเบียนบันทึกข้อมูลตารางนัดหมาย เพื่อขอคำปรึกษาด้านงานวิจัย

ลงทะเบียนรายการ
เพื่อให้ระบบบันทึกการนัดหมายที่ไม่สับสน ทั้งผู้นัดหมาย และผู้ให้คำปรึกษา โปรดศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียนนัดหมายให้เข้าใจ เมื่อเข้าใจวิธีการแล้ว ท่านสามารถกดปุ่มบันทึกรายการ เพื่อทำการลงทะเบียนนัดหมายระบบคลินิกวิจัย

ขั้นตอนที่ 1
เลือกประเด็นข้อสงสัย
ลงรายละเอียดเพิ่มเติม
ทบทวนความถูกต้อง
บันทึกข้อมูล

ขั้นตอนที่ 2
ตรวจสอบผู้ให้คำปรึกษา
ตรวจสอบตารางนัดหมาย
ระบุวันนัดหมาย
บันทึกข้อมูล

ขั้นตอนที่ 3
จัดพิมพ์ใบลงทะเบียนนัด
เดินทางมายังคลินิกวิจัย
ยื่นใบลงทะเบียนตามวันนัด
เข้าพบผู้ให้คำปรึกษา

 
ตารางการปฏิบัติงานของ "หมอวิจัย"
     แนวปฏิบัติเพิ่มเติม : ตรวจสอบตารางนัดหมายคลิกที่ชื่อทีมหมอวิจัย (คอลัมน์แถบออกสีเทา)
วัน ประเด็นให้คำปรึกษา ทีมหมอวิจัย หมายเหตุ
วันจันทร์
(Monday)
 รอบเช้า : การสร้างเครื่องมือในการวิจัย และทั่วไป    
ผศ.ดร.วราพร เอราวรรณ์
นางสาวพรวีนัส ข่วงสิมมา
 รอบบ่าย : การออกแบบงานวิจัย สถิติ งานวิจัยแบบ
                R and D SPSS และทั่วไป
ผศ.ดร.อรนุช ศรีสะอาด
ผศ.ดร.จิระพร ชะโน
นางสาวพรวีนัส ข่วงสิมมา
วันอังคาร
(Tuesday)
 รอบเช้า : การสร้างเครื่องมือในการวิจัย และทั่วไป
รศ.ดร.สมบัติ ท้ายเรือคำ
นางสาวผกามาศ ภูสิงห์
 รอบบ่าย : การออกแบบเครื่องมือในการวิจัย และ
                ทั่วไป
ผศ.ดร.ญาณภัทร สีหะมงคล
นางสาวผกามาศ ภูสิงห์
วันพุธ
(Wednesday)
 รอบเช้า : การสร้างเครื่องมือในการวิจัย และทั่วไป
รศ.สมนึก ภัททิยธนี
นายณัฐพล โยธา
 รอบบ่าย : การวิเคราะห์ข้อมูล และทั่วไป
รศ.ดร.บุญชม ศรีสะอาด
นายณัฐพล โยธา
วันพฤหัสบดี
(Thursday)
 รอบเช้า : สถิติ Nonparametric AMOS และทั่วไป
ผศ.ดร.ประเสริฐ เรือนนะการ
นายประวิทย์ รักษาแสง
 รอบบ่าย : การสร้างเครื่องมือในการวิจัย และทั่วไป
อ.ดร.ทัศน์ศิรินทร์ สว่างบุญ
นายประวิทย์ รักษาแสง
วันศุกร์
(Friday)
 รอบเช้า : สถิติ Nonparametric LISREL M-PLUS
                และทั่วไป
ผศ.ดร.ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน
นางสาวผกามาศ ภูสิงห์
 รอบบ่าย : นวัตกรรมทางการสอน เด็กพิเศษ
                การสอนภาษาอังกฤษ
อ.ดร.อพันตรี พูลพุทธา
นางสาวผกามาศ ภูสิงห์

เว็บบอร์ดคลินิกวิจัย คณะศึกษาศาสตร์
  หัวข้อคำถาม วันที่ถาม อ่าน ตอบ
review research มีเเนวการเขียนอย่างไร
27 พฤศจิกายน 2561
44
0
การจับสลากที่มีหมายเลขห้องเพื่อใช้เป็นกลุ่มตัวอย่าง
5 กรกฎาคม 2561
116
1
การสรุปและอภิปรายผลงานวิจัยความสัมพันธ์ฯ
11 มกราคม 2561
144
1
         
 

ผู้อำนวยการคลินิกวิจัย
ผศ.ดร.ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน
สำหรับสมาชิกคลินิกวิจัย


เมนูหลักคลินิกวิจัย
หน้าหลักคลินิกวิจัย
ศูนย์บริการวิชาการฯ
เตรียมตัวให้พร้อมก่อนนัดหมาย
คณาจารย์ผู้ให้คำปรึกษา
สมัครสมาชิกคลินิกวิจัย
เว็บบอร์ดคลินิกวิจัย
วิธีการใช้งานระบบ
สถิติการใช้งานระบบ

คลินิกวิจัย facebook

จำนวนผู้เยี่ยมชม 23940 คน
จำนวนหมอวิจัย 12 คน
จำนวนสมาชิก 1313 คน
ผู้ใช้ออนไลน์ 0 คน


สงวนลิขสิทธิ์ © 2558 คลินิกวิจัย คณะศึกษาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
โทรศัพท์ : อีเมล์ : educlinicalreserch@gmail.com