สมัครสมาชิก ส่งบทความตีพิมพ์ : ผลการประเมิน  
JEM-MSU วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 13styles.com - Saturday
  
   Main Menu
     HOME
     วารสารออนไลน์
     แนะนำหนังสือ
      ทำเนียบคณาจารย์
     ข่าวประชาสัมพันธ์
      บรรณาธิการ
     ติดต่อเรา
 
   Login ผู้ทรงคุณวุฒิ
   
user :  
pass :  
   
 
   จำนวนผู้เยี่ยมชม

เริ่มนับ 1 มิถุนายน 2555


Hits Counter


 
          สมาชิกระบบ ARS
  สมาชิก 5 คนล่าสุด
นายเอกภพ เฟิ่องสำรวจ
นางสุกัญญา ทารส
นายอมร สุดแสวง
ว่าที่ร้อยเอกธิปกรณ์ บุญทัน
นายวิสุทธิ์ กล้าหาญ
  สมาชิกทั้งหมด 601 คน
   
 วารสารการวัดผลการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
กองบรรณาธิการ
ที่ปรึกษา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
หลักเกณฑ์คำแนะนำสำหรับผู้เขียน
อัตราค่าตีพิมพ์/วิธีชำระเงิน
ขั้นตอนการยื่นบทความ
 
   
   วัตถุประสงค์

  1. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่การศึกษาค้นคว้าการวิจัยและความรู้ใหม่ๆ ในสาขาวิชาการวัดผลและการวิจัยการศึกษา ตลอดจนวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. เพื่อเป็นสื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการ ทั้งทางทฤษฎีและการปฏิบัติระหว่างอาจารย์ นักวิชาการและนิสิต
  3. เพื่อส่งเสริมการเสนอผลงานทางวิชาการของอาจารย์และนิสิต
  4. เพื่อเป็นเอกสารค้นคว้าอ้างอิงของอาจารย์ นิสิตและบุคลากรผู้สนใจในความก้าวหน้าทางวิชาการ

   Aim & Scope

              กองบรรณาธิการจะรับพิจารณาบทความที่เกี่ยวข้อง
    กับศาสตร์การวัดและประเมินผลการศึกษา การวิจัยทางการศึกษา สถิติและจิตวิทยาการศึกษาหรือที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ
    ดุลยพินิจของกองบรรณาธิการในการพิจารณา

          
   แบบฟอร์มขอส่งบทความ

   >> แบบฟอร์มขอส่งบทความ <<

การส่งให้ scan แล้วส่งมาที่ E-mail : jem2msu@gmail.com

   กำหนดการตีพิมพ์/การจำหน่าย

   ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ ในเดือนกรกฎาคม และธันวาคม ของทุกปี

การจำหน่าย
สามารถติดต่อซื้อได้ที่ อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 8 ห้องภาควิชาวิจัยและ พัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (โปรดสอบถามราคาในแต่ละฉบับ)

"บทความทุกบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะต้องผ่านการตรวจประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อย 2 ท่าน ในรูปแบบ Double Blind Review "

การจัดทำวารสารมีการจัดทำทั้งรูปแบบการตีพิมพ์ (Print)และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online)
เริ่มเผยแพร่เป็นรูปเล่มตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2535 ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ISSN 0858-5520 (Print)
เริ่มเผยแพร่แบบออนไลน์ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2554 ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 ISSN 2651-1444 (Online)
  วารสารฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 เดือน กรกฎาคม ปีที่พิมพ์ 2561 | แสดงรายการวารสารทั้งหมด...
ส่วนหน้า :  Download...
ลำดับ บทความ ผู้เขียน
1 มโนทัศน์เบื้องต้นของการประเมินอภิมาน พรรณิภา ภูกองพลอย, ทัศน์ศิรินทร์ สว่างบุญ และ วราพร เอราวรรณ์
2 แนวคิด หลักการ และยุทธวิธีการประเมินผลเพื่อการเรียนรู้ สรัญญา จันทร์ชูสกุล
3 การศึกษาคุณลักษณะและสมรรถนะมาตรฐานของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จากความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูพี่เลี้ยง ก่อเกียรติ ขวัญสกุล
4 การพัฒนาสมรรถนะครูคณิตศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเนื้อหา และภาษาตามแนวการศึกษาบทเรียน จิระพร ชะโน, นิราศ จันทรจิตร และ รัฐสาน์ เลาหสุรโยธิน
5 ความฉลาดทางสุขภาพ และพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จิระภา ขำพิสุทธิ์
6 ผลการใช้การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือประกอบกิจกรรมโต้ตอบทางสรีระ (TPR) เพื่อส่งเสริมความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การคิดวิเคราะห์และความเชื่อมั่นในตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จีระนันต์ ศรีภักดี และ ประสงค์ สายหงษ์
7 รูปแบบการประเมินสมรรถนะครูที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ชนะศึก โพธิ์นอก และ เกียรติสุดา ศรีสุข
8 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง English in Daily Life ตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร (CLT) ที่มีผลต่อความสามารถด้านการฟัง การพูด และความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชไมพร ชาญวิจิตร และ ดนิตา ดวงวิไล
9 การเปรียบเทียบเชาวน์ปัญญาของนักเรียนระดับประถมศึกษา ในจังหวัดมหาสารคาม จำแนกตามระดับการศึกษาผู้ปกครอง และลักษณะการอยู่อาศัย ญาณภัทร สีหะมงคล และ วิภาณี สุขเอิบ
10 การพัฒนาแบบวัดคุณลักษณะครูยุคใหม่สำหรับนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ; การประยุกต์ใช้การทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบ ตรีคม พรมมาบุญ
11 รูปแบบการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการจัดการเรียนรู้ของภูมิปัญญาท้องถิ่น โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน
12 การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบปัญหาเป็นฐานเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี นิ่มนวล แก้วพิลา
13 ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดหนองบัวลำภู พงษ์พิศ พลศรี และ สมนึก ภัททิยธนี
14 การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดจิตสาธารณะของนักศึกษาการศึกษานอกระบบ ในกลุ่มนครชัยบุรินทร์ พรรณี ราชจันทร์, เผ่าพงษ์พัฒน์ บุญกะนันท์ และ กระพัน ศรีงาน
15 ตัวบ่งชี้สมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนของครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ไพวัน ดวงพะจัน, อรนุช ศรีสะอาด และ ธีรวุฒิ เอกะกุล
16 การพัฒนาความสามารถในการสื่อความหมาย และเจตคติต่อการเรียนภาษาจีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยการจัดการเรียนรู้ภาษาที่เน้นภาระงานเป็นฐาน มิ่งหลัน หลัว และ จิระพร ชะโน
17 การจัดกิจกรรมการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร CLT ประกอบชุดสื่อประสม เพื่อส่งเสริมทักษะการพูดภาษาจีน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เยาวพร ศรีระษา และ จิระพร ชะโน
18 การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รัฐพล พรหมสะอาด, สุรชัย มีชาญ และ อรอุมา เจริญสุข
19 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานร่วมกับทฤษฎีการขยายความคิดเพื่อส่งเสริมการถ่ายโยงการเรียนรู้ และทักษะการแก้ปัญหา สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เลอสันต์ ฤทธิขันธ์, ทรงศักดิ์ สองสนิท และ ประวิทย์ สิมมาทัน
20 การพัฒนาแบบทดสอบวินิจฉัยแบบสี่ชั้นและตัวแบบกิจกรรมการปรับลดมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในวิชาแคลคูลัส 1 ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ศักดา กิ่งโก้, สมโภชน์ อเนกสุข และสุรีพร อนุศาสนนันท์
21 การพัฒนาแบบวัดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สุกัญญา รุจิเมธาภาส
22 โปรแกรมการเจริญสติที่เน้นหลักการเรียนแบบมุ่งการรู้จริงทำได้เพื่อสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ ของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สุขิริณณ์ อามาตย์บัณฑิต, เสริมศรี ไชยศร และวีณา วโรตมะวิชญ
23 การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณลักษณะครูวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานี สุรศักดิ์ สุทธิวรรณ และ ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน
24 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน คณะวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ มหาวิทยาลัยจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยการประยุกต์ใช้กระบวนการเทียบเคียงสมรรถนะ อินทะแสง อินทราชา และ ญาณภัทร สีหะมงคล
ส่วนท้าย :  Download...
   
   ข่าวประชาสัมพันธ์


1 การขอรับเล่มวารสาร 17 กันยายน 2561
2 วารสารการวัดผลการศึกษาฯเข้าร่วมอบรม ระบบ ThaiJo2 20 กรกฎาคม 2561
3 แจ้งเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเขียนบทความ 29 มีนาคม 2561
4 แจ้งเปลี่ยนบรรณาธิการ 17 มีนาคม 2561
5 แก้ไขบทความตีพิมพ์ในวารสาร 16 กันยายน 2558
     แสดงหัวข้อข่าวอื่นๆ...
   วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักงาน : ห้องภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา
ชั้น 8 อาคารวิทยพัฒนา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000  
โทรศัพท์: 043-754321-40 ต่อ 6272
e-mail : jem2msu@gmail.com