สมัครสมาชิก ส่งบทความตีพิมพ์ : ผลการประเมิน  
JEM-MSU วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 13styles.com - Saturday
  
   Main Menu
     HOME
     วารสารออนไลน์
     แนะนำหนังสือ
      ทำเนียบคณาจารย์
     ข่าวประชาสัมพันธ์
      บรรณาธิการ
     ติดต่อเรา
 
   Login ผู้ทรงคุณวุฒิ
   
user :  
pass :  
   
 
   จำนวนผู้เยี่ยมชม

เริ่มนับ 1 มิถุนายน 2555


Hits Counter


 
          สมาชิกระบบ ARS
  สมาชิก 5 คนล่าสุด
นายทดสอบ ระบบ
นางสาวรัชนก กันชม
นางสาวอุไรวรรณ คำเมือง
นายกฤษฎาพันธุ์ พงบริบูรณ์
นางสาวเบญจมาศ แจ่มทุ่ง
  สมาชิกทั้งหมด 620 คน
   
 วารสารการวัดผลการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
กองบรรณาธิการ
ที่ปรึกษา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
หลักเกณฑ์คำแนะนำสำหรับผู้เขียน
อัตราค่าตีพิมพ์/วิธีชำระเงิน
ขั้นตอนการยื่นบทความ
 
   
   วัตถุประสงค์

  1. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่การศึกษาค้นคว้าการวิจัยและความรู้ใหม่ๆ ในสาขาวิชาการวัดผลและการวิจัยการศึกษา ตลอดจนวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. เพื่อเป็นสื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการ ทั้งทางทฤษฎีและการปฏิบัติระหว่างอาจารย์ นักวิชาการและนิสิต
  3. เพื่อส่งเสริมการเสนอผลงานทางวิชาการของอาจารย์และนิสิต
  4. เพื่อเป็นเอกสารค้นคว้าอ้างอิงของอาจารย์ นิสิตและบุคลากรผู้สนใจในความก้าวหน้าทางวิชาการ

   Aim & Scope

              กองบรรณาธิการจะรับพิจารณาบทความที่เกี่ยวข้อง
    กับศาสตร์การวัดและประเมินผลการศึกษา การวิจัยทางการศึกษา สถิติและจิตวิทยาการศึกษาหรือที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ
    ดุลยพินิจของกองบรรณาธิการในการพิจารณา

          
   แบบฟอร์มขอส่งบทความ

   >> แบบฟอร์มขอส่งบทความ <<

การส่งให้ scan แล้วส่งมาที่ E-mail : jem2msu@gmail.com

   กำหนดการตีพิมพ์/การจำหน่าย

   ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ ในเดือนกรกฎาคม และธันวาคม ของทุกปี

การจำหน่าย
สามารถติดต่อซื้อได้ที่ อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 8 ห้องภาควิชาวิจัยและ พัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (โปรดสอบถามราคาในแต่ละฉบับ)

"บทความทุกบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะต้องผ่านการตรวจประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อย 2 ท่าน ในรูปแบบ Double Blind Review "

การจัดทำวารสารมีการจัดทำทั้งรูปแบบการตีพิมพ์ (Print)และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online)
เริ่มเผยแพร่เป็นรูปเล่มตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2535 ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ISSN 0858-5520 (Print)
เริ่มเผยแพร่แบบออนไลน์ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2554 ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 ISSN 2651-1444 (Online)
  วารสารฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 เดือน ธันวาคม ปีที่พิมพ์ 2561 | แสดงรายการวารสารทั้งหมด...
ส่วนหน้า :  Download...
ลำดับ บทความ ผู้เขียน
1 ความหมายที่แท้จริงของค่า IOC พิศิษฐ ตัณฑวณิช และ พนา จินดาศรี
2 เปลี่ยนผ่านการศึกษาไทยสู่ การศึกษา 4.0 สุนันท์ สีพาย และไพฑูรย์ สินลารัตน์
3 การศึกษาทักษะการพูดภาษาอังกฤษและความมั่นใจในตนเอง ด้วยการใช้กลวิธีด้านปัญญาและกลวิธีทดแทนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จิตตาภัทร์ บุญมี และ ประสงค์ สายหงส์
4 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการมีจิตสาธารณะของนิสิตสาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดนิตา ดวงวิไล
5 ผลของโปรแกรมการเล่านิทานประกอบภาพโดยใช้พระบรมราโชวาท ในหลวงรัชกาลที่ 9 ต่อหน้าที่บริหารจัดการของสมองในเด็กปฐมวัย ธีราลักษณ์ เนตรนิลวีรโชติ, จุฑามาศ แหนจอน และวรากร ทรัพย์วิระปกรณ์
6 การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการบริหารจัดการชั้นเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 นิภาภรณ์ ซ้ายโพธิ์กลาง และ ศิวะกรณ์ กฤษสุวรรณ
7 การพัฒนาโปรแกรมพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 นุดจนาจ สัพโส และศิวะกรณ์ กฤษสุวรรณ
8 การพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวคิดจิตปัญญาเพื่อส่งเสริมค่านิยมของเด็กปฐมวัย ปนัดดา คำนวนดี และวิชยา โยชิดะ
9 การสร้างแบบวัดทักษะชีวิตและอาชีพ ตามแนวคิดทักษะในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปาริชาติ อังกาบ และทัศน์ศิรินทร์ สว่างบุญ
10 ผลของโปรแกรมเสริมสร้างความจำใช้งานต่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พนิดา อนุมัติ, จุฑามาศ แหนจอน และวรากร ทรัพย์วิระปกรณ์
11 การสร้างแบบทดสอบวินิจฉัย และแนวทางการแก้ไขข้อบกพร่องในการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องเมทริกซ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พรเพชร พิศคำ และทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน
12 การศึกษาพัฒนาการคุณภาพการศึกษาผ่านโมเดลโค้งพัฒนาการของผลการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพ็ญนภา แก้วเขียว, องอาจ นัยพัฒน์ และเรืองเดช ศิริกิจ
13 ผลของโปรแกรมการพัฒนากรอบความคิดเติบโตในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มุทิตา อดทน, วรากร ทรัพย์วิระปกรณ์, และจุฑามาศ แหนจอน
14 รูปแบบการประเมินผู้เรียนที่ผูกพันกับชุมชน สำหรับวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ ศศิพิสุทธิ์ หงษ์สมบัติ, อรนุช ศรีสะอาด และ ธีรวุฒิ เอกะกุล
15 การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโยนิโสมนสิการร่วมกับการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ศศิวิมล อินทปัตถา และเดชา จันทคัต
16 การใช้รูปแบบอาร์ทีไอในการพัฒนาเด็กกลุ่มเสี่ยงที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ด้านการอ่านและเขียนคำที่ประสมด้วยสระเสียงสั้นสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สิริพิชญ์ กฤษณา และวิชยา โยชิดะ
17 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสะเต็มศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 สุธรรม ธรรมทัศนานนท์
18 แนวทางการพัฒนาครูระดับประถมศึกษาในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สุธาสินี คุ้มพะเนียด และธัชชัย จิตรนันท์
19 การวิเคราะห์ทักษะกระบวนการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนของครูในจังหวัดสระแก้ว สุภาวดี ประเสริฐสรรค์, ภัทราวดี มากมี และอุทัยพร ไก่แก้ว
20 ผลการใช้โปรแกรมการฝึกสติเพื่อพัฒนาความตั้งใจจดจ่อในเด็กสมาธิสั้น อาภรณ์ ดวงรัตน์, ศศินันท์ ศิริธาดากุลพัฒน์ และวรากร ทรัพย์วิระปกรณ์
21 ความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นของแบบวัดการรับรู้สติของครูและผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1-2 อำนาจ ไพนุชิต, องอาจ นัยพัฒน์ และพระราชสิทธิมุนี วิ
22 การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาโรงเรียนศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต 1 อุษณี กำพร้า และ สุมิตรา โรจนนิติ
ส่วนท้าย :  Download...
   
   ข่าวประชาสัมพันธ์


1 แจ้งเปลี่ยนเว็บไซต์ในการส่งบทความ 31 มีนาคม 2562
2 การขอรับเล่มวารสารทางไปรษณีย์ 30 ธันวาคม 2561
3 การขอรับเล่มวารสาร 17 กันยายน 2561
4 วารสารการวัดผลการศึกษาฯเข้าร่วมอบรม ระบบ ThaiJo2 20 กรกฎาคม 2561
5 แจ้งเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเขียนบทความ 29 มีนาคม 2561
     แสดงหัวข้อข่าวอื่นๆ...
   วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักงาน : ห้องภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา
ชั้น 8 อาคารวิทยพัฒนา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000  
โทรศัพท์: 043-754321-40 ต่อ 6272
e-mail : jem2msu@gmail.com