สมัครสมาชิก ส่งบทความตีพิมพ์ : ผลการประเมิน สายตรงบรรณาธิการ
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 13styles.com - Saturday
ในกรณีที่ตีพิมพ์กับ วาสารศึกษาศาสตร์ต้องมี หนังสือรับรอง ก่อนจะตีพิมพ์บทความในวารสารศึกษาศาสตร์ แนบด้วย
  
   Main Menu
     HOME
     วารสารทั้งหมด
      กองบรรณาธิการ
      ขั้นตอนงาน
     ข่าวประชาสัมพันธ์
      บรรณาธิการ
      คำแนะนำผู้นิพนธ์
     ติดต่อเรา
     สายตรงบรรณาธิการ
     ผู้ดูแลระบบ
 
   สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิ
   
username:  
password:  
   
 
   สถิติเข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับ 7 ตุลาคม 2557

          วารสารศึกษาศาสตร์
  วารสารศึกษาศาสตร์
  วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา
  วารสารการวัดผลการศึกษา
  วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
 
          สมาชิกในระบบ
  สมาชิก 5 คนล่าสุด
นายธีรศักดิ์ นรดี
นางสาววิลาวัลย์ โพธิ์ทอง
นางสาววาลี เวดสะพง
นางสาวอัญชลี หลักชัย
นายสรรพสิทธิ์ ศรีระวรรณ
  สมาชิกทั้งหมด 827 คน
   
 
 
 
 
 
 
 
Copyrights
Copyrights for this
article is retained by
the author(s),
with first publication rights granted to the
journal. This is an
open-access article
distributed under the
terms and conditions
of the Creative
Commons Attribution
license (http://creative
commons.org/licenses
/by/3.0).
 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
การส่งบทความ
การเขียนใบตอบรับตีพิมพ์
ตัวอย่างวิทยานิพนธ์และอภิปรายฯ
ตัวอย่างการเขียนตารางและอ้างอิง
อัตราค่าตีพิมพ์/วิธีชำระเงิน
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ขั้นตอนการส่งบทความ
 
   
   วัตถุประสงค์

  เพื่อสงเสริมและเผยแพร่ผลงานวิขาการสาขาวิชาทางการศึกษา
ในรูปแบบบทความวิจัย บทความวิทยานิพนธ์ บทความวิจารณ์หนังสือ
และบทความทั่วไป

การตรวจสอบทางวิชาการ

"บทความจะต้องผ่านการตรวจประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ บทความละ 2 ท่าน"
   หนังสือรับรอง

  - หนังสือรับรอง ก่อนจะตีพิมพ์บทความในวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

   กำหนดการตีพิมพ์/การติดต่อสั่งซื้อ

บทความที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เป็นความคิดเห็นของผู้นิพนธ์ กองบรรณาธิการไม่จำเป็นต้องเห็นด้วย
เสมอไป

ตีพิมพ์ปีละ 4 ฉบับ
ฉบับที่ 1: มกราคม - มีนาคม
ฉบับที่ 2: เมษายน - มิถุนายน
ฉบับที่ 3: กรกฎาคม - กันยายน
ฉบับที่ 4: ตุลาคม - ธันวาคม

การติดต่อสั่งซื้อ
สั่งซื้อได้ที่ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ อาคารวิทยพัฒนาชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ราคาเล่มละ 200 บาท ถ้าสั่งซื้อทางธนาณัติหรือเช็คทางไปรษณีย์ ราคาเล่มละ 250 บาท สั่งจ่าย ณ ปท. โนนศรีสวัสดิ์ (44001) ในนามฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลตลาด
อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

   
  วารสารฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 เดือน กันยายน ปีที่พิมพ์ 2561 | แสดงรายการวารสารทั้งหมด...
ส่วนหน้า :  Download...
ลำดับ บทความ ผู้เขียน
1 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ISSN 1905-9922 ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2561 งานวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2 การพัฒนาทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัย เรื่อง การทำาขนมไทย กาญจนา พงษ์สุภา1, ประสงค์ สายหงษ์2
3 การพัฒนานวัตกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ฉลาด จันทรสมบัติ1, โณทัย อุดมบุญญานุภาพ1,จรูญรัตน์ ส่งศรี1
4 การพัฒนาโมเดลฝึกอบรมผสมผสานแบบอิงประสบการณ์เพื่อพัฒนา สมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ สำหรับครูภาษาอังกฤษ ระดับประถม ศึกษา ณพัฐอร โคตพงษ์1, สุทธิพงศ์ หกสุวรรณ2, ฐาปนี สีเฉลียว3
5 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสถานการณ์จำลอง ประกอบการเรียนการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อพัฒนาการคิด วิเคราะห์ สำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ดารารัตน์ สมมาตย์1, เหมมิญญ์ ธนปัทม์มีมณี2
6 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้แบบยึด ปัญหาเป็นฐานในโรงเรียนพระปริยัติธรรมปัจจิมเชียงยืน พระมหาชนะ ชยธมฺโม1, พระครูสุธีจริยวัฒน์2, พระครูธรรมาภิสมัย3
7 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง แหล่งอารยธรรมในทวีปเอเชีย โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ โครงงาน พิรุณพร เหล่าสุวรรณ1, ธีรชัย บุญมาธรรม2, อำไพพิศ เกตุวงศ์3
8 การพัฒนาแนวทางการสร้างบรรยากาศการทำางานศูนย์วิทยาศาสตร์ สุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพลินจิต ทุมมานอก1, กาญจน์ เรืองมนตรี2
9 แนวทางการจัดการเรียนการสอนดนตรี-นาฏศิลป์ในวิทยาลัยศิลปศึกษา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รัตนาพร กุงพะหลวง1, คมกริช การินทร์2, ปราโมทย์ ด่านประดิษฐ์2
10 การพัฒนาแนวทางการนิเทศภายในแบบสอนแนะ สำาหรับสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 วรรณิภา ไชยมาตย์1, วรัญญา จตุพรประเสริฐ2
11 โมเดลการฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบใช้ภาระงานเป็นฐานเพื่อ เรียนรู้การวิจัยในชั้นเรียน สำหรับครูโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก วัชรินทร์ นุตโร1, ไชยยศ เรืองสุวรรณ2, มานิตย์ อาษานอก3
12 การพัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัติเพื่อการให้บริการแบบจุดเดียว เบ็ดเสร็จสำหรับบุคลากรในสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอ ชุมแพ จังหวัดขอนแก่น วีระพล ภูวนนท์1, พระครูธรรมมาภิสมัย2
13 รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำของนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฎ เขต นครชัยบุรินทร์ สรรฤดี ดีปู่1
14 การพัฒนาโมเดลห้องเรียนเสมือนโดยวิธีการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็น ฐานเพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์และการคิด วิจารณญาณของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 สิภาลักษณ์ สิโรจน์บุญญาพร1, ไชยยศ เรืองสุวรรณ2, ไพฑูรย์ สุขศรีงาม3
15 การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่งเรื่องความรู้เกี่ยวกับการวิจัยสำหรับครู ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สุดารัตน์ หวลมุกดา1
16 การพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็นฐานร่วมกับประเด็นวิทยาศาสตร์กับสังคม เรื่อง การ เปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 สุรีย์วัลย์ พันธุระ1, สุมาลี ชูกำาแพง2
17 การพัฒนารูปแบบองค์การแห่งนวัตกรรมของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุพงษ์ ชุมแวงวาปี1, สุเมธ งามกนก2, สมพงษ์ ปั้นหุ่น3
18 การพัฒนาแนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาด้าน สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 21 อมรรัตน์ โคตรชมภู1, ภมรพรรณ์ ยุระยาตร์2
19 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และทักษะการคิด วิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยวิธีสอนแบบสืบเสาะหา ความรู้ อรอุมา พันธ์เกตุ1
20 การพัฒนาแนวทางการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึง ประสงค์ของนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 อรัญติตา ศรีบุญเรือง1, ประภัสสร บุษหมั่น2
21 ผลของการเรียนรู้ด้วยบทเรียนบนเว็บแบบค้นพบกับแบบทบทวนเนื้อหา ที่มีผลต่อความสามารถในการคิดแก้ปัญหาในรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง เสียงและการได้ยิน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อลิศรา พิลาวรรณ1, สุทธิพงศ์ หกสุวรรณ2
22 การพัฒนาแนวทางการบริหารแบบมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถาน ศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21 อัญชิสา แก้ววิเศษ1, ประสิทธิ์ ชุติชูเดช2
23 ปัจจัยการบริหารจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพนักเรียนของศูนย์ การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาในเขต ภาคเหนือ ิทยา จันทร์ศิลา1, จิติมา วรรณศรี2
24 การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของครูโรงเรียนกระบากวิทยาคาร จังหวัดมหาสารคาม ประเสริฐ เรือนนะการ1, ฐิติยา เรือนนะการ2
25 การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยตัวเองของนิสิตมหาวิทยาลัย มหาสารคาม รังสรรค์ โฉมยา1
26 Structural Relationship of the Mental Toughness on Athletes’ Success in Thai Contact Sport Chairat Choosakul1, Tanida Julvanichpong2
27 การพัฒนาครูโดยใช้นวัตกรรมการนิเทศการศึกษาเพื่อยกระดับผล สัมฤทธิ์ทางการเรียนสำาหรับสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ธรินธร นามวรรณ1
28 เดอะลาสต์เลกเชอร์: TheLast Lecture ประสาท เนืองเฉลิม1: ผู้วิจารณ์หนังสือ
29 การพัฒนาคู่มือฝึกอบรมการอนุรักษ์น้ำสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัย มหาสารคาม น้ำทิพย์ คำแร่1, พรนิภ ตูมโฮม2, เมทินี ไตรนิรันดร3
30 คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์ งานวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ส่วนท้าย :  Download...
   


   


© Copyright 2015 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักงาน : ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ    
อาคารวิทยพัฒนาชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000    
โทรศัพท์ : 043-743-174, ภายใน. 6212, แฟกซ์ : 043-713-174
e-mail : journaled@msu.ac.th    แจ้งปัญหาการใช้งานผู้ดูแลระบบ : e-mail: samorn.l@msu.ac.th Tel:087-988-2766