สมัครสมาชิก ส่งบทความตีพิมพ์ : ผลการประเมิน สายตรงบรรณาธิการ
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 13styles.com - Saturday
ในกรณีที่ตีพิมพ์กับ วาสารศึกษาศาสตร์ต้องมี หนังสือรับรอง ก่อนจะตีพิมพ์บทความในวารสารศึกษาศาสตร์ แนบด้วย
  
   Main Menu
     HOME
     วารสารทั้งหมด
      กองบรรณาธิการ
      ขั้นตอนงาน
     ข่าวประชาสัมพันธ์
      บรรณาธิการ
      คำแนะนำผู้นิพนธ์
     ติดต่อเรา
     สายตรงบรรณาธิการ
     ผู้ดูแลระบบ
 
   สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิ
   
username:  
password:  
   
 
   สถิติเข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับ 7 ตุลาคม 2557

          วารสารศึกษาศาสตร์
  วารสารศึกษาศาสตร์
  วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา
  วารสารการวัดผลการศึกษา
  วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
 
          สมาชิกในระบบ
  สมาชิก 5 คนล่าสุด
นายภิรเดช แก้วมงคล
นางศุภลักษณ์ ทองจีน
นายสดายุ อุณาพันธ์
Hello.AlexandreWom AlexandreWomGK
นางสาวชนินันท์ พฤกษ์ประมูล
  สมาชิกทั้งหมด 923 คน
   
 
 
 
 
 
 
 
Copyrights
Copyrights for this
article is retained by
the author(s),
with first publication rights granted to the
journal. This is an
open-access article
distributed under the
terms and conditions
of the Creative
Commons Attribution
license (http://creative
commons.org/licenses
/by/3.0).
 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
การส่งบทความ
การเขียนใบตอบรับตีพิมพ์
ตัวอย่างวิทยานิพนธ์และอภิปรายฯ
ตัวอย่างการเขียนตารางและอ้างอิง
อัตราค่าตีพิมพ์/วิธีชำระเงิน
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ขั้นตอนการส่งบทความ
 
   
   วัตถุประสงค์

  เพื่อสงเสริมและเผยแพร่ผลงานวิขาการสาขาวิชาทางการศึกษา
ในรูปแบบบทความวิจัย บทความวิทยานิพนธ์ บทความวิจารณ์หนังสือ
และบทความทั่วไป

การตรวจสอบทางวิชาการ

"บทความจะต้องผ่านการตรวจประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ บทความละ 2 ท่าน"
   หนังสือรับรอง

  - หนังสือรับรอง ก่อนจะตีพิมพ์บทความในวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

   กำหนดการตีพิมพ์/การติดต่อสั่งซื้อ

บทความที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เป็นความคิดเห็นของผู้นิพนธ์ กองบรรณาธิการไม่จำเป็นต้องเห็นด้วย
เสมอไป

ตีพิมพ์ปีละ 4 ฉบับ
ฉบับที่ 1: มกราคม - มีนาคม
ฉบับที่ 2: เมษายน - มิถุนายน
ฉบับที่ 3: กรกฎาคม - กันยายน
ฉบับที่ 4: ตุลาคม - ธันวาคม

การติดต่อสั่งซื้อ
สั่งซื้อได้ที่ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ อาคารวิทยพัฒนาชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ราคาเล่มละ 200 บาท ถ้าสั่งซื้อทางธนาณัติหรือเช็คทางไปรษณีย์ ราคาเล่มละ 250 บาท สั่งจ่าย ณ ปท. โนนศรีสวัสดิ์ (44001) ในนามฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลตลาด
อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

   
  วารสารฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 เดือน มีนาคม ปีที่พิมพ์ 2562 | แสดงรายการวารสารทั้งหมด...
ส่วนหน้า :  Download...
ลำดับ บทความ ผู้เขียน
1 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ISSN 1905-9922 งานวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2 การคิดเชิงบริหารกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย จิระพร ชะโน1
3 ห้องเรียนธรรมชาติ วิทยาศาสตร์สำาหรับเด็กปฐมวัย อัครพล ไชยโชค1, ชลาธิป สมาหิโต2, ปิยะนันท์ หิรัณย์ชโลทร2
4 ข้อสอบการเข้ารหัส – ถอดรหัส สุทธิวรรณ พีรศักดิ์โสภณ1
5 โมเดลสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบ Flipped Classroom ตามหลัก การการใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ สำาหรับ นักเรียนระดับมัธยมศึกษา กนกรัตน์ บุญไชโย1, สุทธิพงศ์ หกสุวรรณ2, ฐาปนี สีเฉลียว3
6 ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อเสริมสร้างความมีประสิทธิผลการบริหาร โรงเรียนดีประจำาตำาบล กิ่งดาว หวังร่วมกลาง1, กานต์ เนตรกลาง2, บรรจบ บุญจันทร์3
7 การพัฒนาแนวทางการแนะแนวสำาหรับครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จุฬารัตน์ มีหลง1, ฉลาด จันทรสมบัติ2
8 การรู้พหุวัฒนธรรมศึกษาและการปฏิบัติเชิงวิชาชีพของครูสังคมศึกษา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา ชรินทร์ มั่งคั่ง1
9 ข้อมูลคติชนวิทยาในภาษาพาที: ประเภทและบทบาทหน้าที่ในการสอน ณัฐกฤตา นามมนตรี1
10 ระบบการบริหารจัดการโรงเรียนประถมศึกษาสู่องค์การสมรรถนะสูง ธนัตถ์พร โคจรานนท์1, สุวัฒน์ จุลสุวรรณ์2, โกวัฒน์ เทศบุตร3
11 การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะการทำางานเป็นทีมของบุคลากร ทางการศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ธนิตา สิงห์บุญมี1, สุวัฒน์ จุลสุวรรณ์2
12 แนวทางการพัฒนาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอมก๋อย วิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ ธีระเดช เรือนแก้ว1, ชูชีพ พุทธประเสริฐ2
13 การศึกษาแนวโน้มการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของไทยในอนาคต นวัสนันท์ วงศ์ประสิทธิ์1, วิชิต แสงสว่าง1
14 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาทาง วิทยาศาสตร์ของนิสิตปริญญาตรีที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ ปัญหาเป็นฐานเรื่องความปลอดภัยด้านสารเคม น้ำฝน คูเจริญไพศาล1
15 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เปรมสิณี ช่างยา1, ประสาท เนืองเฉลิม2
16 โปรแกรมการศึกษาต่อและอาชีพ ที่มีผลต่อความวิตกกังวลของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพมหานคร พัฒนฉัตร วิสิเขตต์การณ์1, มฤษฎ์ แก้วจินดา2
17 การพัฒนาโปรแกรมการเสริมสร้างความรับผิดชอบของนักเรียนใน โรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต 2 ไพชยนต์ จิณรักษ์1, วิรัตน์ พงษ์ศิริ2
18 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตาม ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ภูมรินทร์ เดียมขุนทด1, ประสาท เนืองเฉลิม2
19 การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับวิธีจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยการวิเคราะห์อภิมาน วัชรภัทร เกตวงษา1, สาคร อัฒจักร2
20 การพัฒนากิจกรรมการประเมินทางเลือกในกลุ่มวิชาเพิ่มเติม สาระการ เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ 1 ตำาบลนิคมสร้างตนเอง อำาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุร วีรวิชญ์ บุญส่ง1
21 การพัฒนาแนวทางการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา ท้องถิ่น สำาหรับสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ศิวรักษ์ สีดำ1, สมนึก ภัททิยธนี2
22 ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการ เขียนอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สุภัตรา สฤษชสมบัติ1, นิราศ จันทรจิตร2
23 การพัฒนาโปรแกรมการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อ เสริมสร้าง การคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน สำาหรับโรงเรียน มัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สุริยา เสนาวงค์1, ฉลาด จันทรสมบัติ2
24 ตัวบ่งชี้ทักษะชีวิตและการทำางานของครูผู้ช่วยในโรงเรียนประถมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อนวัช จิตรักษ์1, กนกอร สมปราชญ์2
25 การพัฒนาแนวทางการนิเทศภายในสำาหรับศูนย์การศึกษานอกระบบและ การศึกษาตามอัธยาศัยอำาเภอ สังกัดสำานักงานส่งเสริมการศึกษานอก ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดขอนแก่น อมรรัตน์ ราชจันดี1, ฉลาด จันทรสมบัติ2
26 องค์ประกอบการนำาผลการประเมินไปใช้ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาด เล็ก อัจฉรา วรัยศรี1, อมรรัตน์ พันธ์งาม2, ณรงค์ฤทธิ์ อินทนาม3
27 คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์ งานวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ส่วนท้าย :  Download...
   


   


© Copyright 2015 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักงาน : ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ    
อาคารวิทยพัฒนาชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000    
โทรศัพท์ : 043-743-174, ภายใน. 6212, แฟกซ์ : 043-713-174
e-mail : journaled@msu.ac.th    แจ้งปัญหาการใช้งานผู้ดูแลระบบ : e-mail: samorn.l@msu.ac.th Tel:087-988-2766