ประวัติ / Profile

ชื่อภาษาไทย : อ.ดร. วิภาณี สุขเอิบ 
Name : WIPANEE SUK - ERB, Ph.D. 
อีเมล์/Email : [email protected] 
เบอร์โทร/Tel. : 6271 
เบอร์ Fax :  
FacebooK :  
ID Line :
ตำแหน่ง/Position : อาจารย์ 
กลุ่มงาน/Section : ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
ประเภทบุคลากร : สายวิชาการ 
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์ 

ประวัติการศึกษา Education

ปีที่จบ

Year

ระดับการศึกษา

Degree

สาขาที่จบ

Field/Program

คณะ

Faculty name

มหาวิทยาลัย

University/Institution

2557 ปริญญาเอก Ph.D. (Counseling Psychology) College of Education and Behavior Sciences University of Northern Colorado, USA
2550 ปริญญาโท วท.ม. (จิตวิทยาการให้คำปรึกษา)/ M.Sc. (Counseling Psychology) ศึกษาศาสตร์/ Education บูรพา/ Burapha University
2543 ปริญญาตรี ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)/ B.A. (English) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/ Humanities & Social Sci มหาสารคาม/ Mahasarakham University

ผลงานทางวิชาการ Academic Profile