ประวัติ / Profile

ชื่อภาษาไทย : อ.ศุภชัย ตู้กลาง 
Name : SUPACHAI TUKLANG 
อีเมล์/Email : [email protected] 
เบอร์โทร/Tel. : 0945306768 
เบอร์ Fax :
FacebooK :  
ID Line :
ตำแหน่ง/Position : หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
กลุ่มงาน/Section : ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
ประเภทบุคลากร : สายวิชาการ 
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์ 

ประวัติการศึกษา Education

ปีที่จบ

Year

ระดับการศึกษา

Degree

สาขาที่จบ

Field/Program

คณะ

Faculty name

มหาวิทยาลัย

University/Institution

2552 ปริญญาโท วท.ม. (จิตวิทยาคลินิก) / M.Sc. (Clinical Psychology) แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหิดล
2549 ปริญญาตรี วท.บ. (จิตวิทยา) / B.Sc. (Psychology) มนุษยศาสตร์ เชียงใหม่

ผลงานทางวิชาการ Academic Profile