ประวัติ / Profile

ชื่อภาษาไทย : อ.พันตรีหญิง ดร.ดุษฎี เล็บขาว 
Name : DUSSADEE LEBKHAO 
อีเมล์/Email : [email protected] 
เบอร์โทร/Tel. : 6252 
เบอร์ Fax :  
FacebooK :  
ID Line :
ตำแหน่ง/Position : อาจารย์ 
กลุ่มงาน/Section : ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
ประเภทบุคลากร : สายวิชาการ 
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์ 

ประวัติการศึกษา Education

ปีที่จบ

Year

ระดับการศึกษา

Degree

สาขาที่จบ

Field/Program

คณะ

Faculty name

มหาวิทยาลัย

University/Institution

2559 ปริญญาเอก ปร.ด จิตวิทยาการปรึกษา | Ph.D. Counseling Psychology ศึกษาศาสตร์ บูรพา | Burapha University
2552 ปริญญาโท วท.ม. จิตวิทยาการให้คำปรึกษา | M.Sc. Counseling Psychology ศึกษาศาสตร์ บูรพา | Burapha University
2545 ปริญญาตรี พย.บ. พยาบาลศาสตร์ | B.N.S. Bachelor Of Nursing Science พยาบาลศาสตร์, วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ มหิดล | Mahidol University

ผลงานทางวิชาการ Academic Profile