ประวัติ / Profile

ชื่อภาษาไทย : อ.บวรพจน์ ชมภูนุช 
Name : BOVORNPOT CHOOMPUNUCH 
อีเมล์/Email : [email protected] 
เบอร์โทร/Tel. :  
เบอร์ Fax : 043-721764 
FacebooK :  
ID Line :
ตำแหน่ง/Position : อาจารย์ 
กลุ่มงาน/Section : ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
ประเภทบุคลากร : สายวิชาการ 
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์ 

ประวัติการศึกษา Education

ปีที่จบ

Year

ระดับการศึกษา

Degree

สาขาที่จบ

Field/Program

คณะ

Faculty name

มหาวิทยาลัย

University/Institution

2559 ปริญญาโท ศษ.ม.จิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา / M.Ed. (Educational Psychology and Counseling) ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2557 ปริญญาตรี วท.บ. จิตวิทยา / B.S. (Psychology) สังคมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
2017 ปริญญาโท Certificate in Early Intervention for Student with Special Needs School of Education Saint Louis University, USA

ผลงานทางวิชาการ Academic Profile