ประวัติ / Profile


Warning: Trying to access array offset on value of type null in C:\xampp\htdocs\person\show_detail.php on line 53

Warning: Trying to access array offset on value of type null in C:\xampp\htdocs\person\show_detail.php on line 57
ชื่อภาษาไทย :
Warning: Trying to access array offset on value of type null in C:\xampp\htdocs\person\show_detail.php on line 63

Warning: Trying to access array offset on value of type null in C:\xampp\htdocs\person\show_detail.php on line 63
 
Name :
Warning: Trying to access array offset on value of type null in C:\xampp\htdocs\person\show_detail.php on line 64

Warning: Trying to access array offset on value of type null in C:\xampp\htdocs\person\show_detail.php on line 64
 
อีเมล์/Email :
Warning: Trying to access array offset on value of type null in C:\xampp\htdocs\person\show_detail.php on line 65
 
เบอร์โทร/Tel. :
Warning: Trying to access array offset on value of type null in C:\xampp\htdocs\person\show_detail.php on line 66
 
เบอร์ Fax :
Warning: Trying to access array offset on value of type null in C:\xampp\htdocs\person\show_detail.php on line 67
 

Warning: Trying to access array offset on value of type null in C:\xampp\htdocs\person\show_detail.php on line 69

Warning: Trying to access array offset on value of type null in C:\xampp\htdocs\person\show_detail.php on line 72
ID Line :
ตำแหน่ง/Position :
Warning: Trying to access array offset on value of type null in C:\xampp\htdocs\person\show_detail.php on line 75
 
กลุ่มงาน/Section :
Warning: Trying to access array offset on value of type null in C:\xampp\htdocs\person\show_detail.php on line 76
 
ประเภทบุคลากร :
Warning: Trying to access array offset on value of type null in C:\xampp\htdocs\person\show_detail.php on line 77
 
ตำแหน่งทางวิชาการ :
Warning: Trying to access array offset on value of type null in C:\xampp\htdocs\person\show_detail.php on line 78
 

ประวัติการศึกษา Education

ปีที่จบ

Year

ระดับการศึกษา

Degree

สาขาที่จบ

Field/Program

คณะ

Faculty name

มหาวิทยาลัย

University/Institution


ผลงานทางวิชาการ Academic Profile