ประวัติ / Profile

ชื่อภาษาไทย : ผศ. กรรณิกา พันธ์ศรี 
Name : GUNNIGA PHANSRI 
อีเมล์/Email : [email protected] 
เบอร์โทร/Tel. : 043754321 
เบอร์ Fax :
FacebooK :  
ID Line :
ตำแหน่ง/Position :
กลุ่มงาน/Section : ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
ประเภทบุคลากร : สายวิชาการ 
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ประวัติการศึกษา Education

ปีที่จบ

Year

ระดับการศึกษา

Degree

สาขาที่จบ

Field/Program

คณะ

Faculty name

มหาวิทยาลัย

University/Institution

2558 ปริญญาโท ศศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว) | M.A.(Educational Psychology and Guidance) ศึกษาศาสตร์ เกษตรศาสตร์
2554 ปริญญาตรี ว.ทบ. (จิตวิทยา) | B.Sc.(Psychology) Second-Class Honors ศึกษาศาสตร์ มหาสารคาม

ผลงานทางวิชาการ Academic Profile