ประวัติ / Profile

ชื่อภาษาไทย : รศ.ดร.รังสรรค์ โฉมยา 
Name : Assoc Prof.Dr.RUNGSON CHOMEYA 
อีเมล์/Email : [email protected] 
เบอร์โทร/Tel. : 043754333 
เบอร์ Fax : 043721764 
ตำแหน่ง/Position : ELP Project Director http://edu.msu.ac.th/ELP/ 
กลุ่มงาน/Section : ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
ประเภทบุคลากร : สายวิชาการ 
ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์ 

ประวัติการศึกษา Education

ปีที่จบ

Year

ระดับการศึกษา

Degree

สาขาที่จบ

Field/Program

คณะ

Faculty name

มหาวิทยาลัย

University/Institution

2551 ปริญญาตรี (Inspection study trip) Student Affair NTU College of Science (CoS) Nanyang Technological University, Singapore
2551 ปริญญาตรี (Inspection study trip) Modern Art Education Design & Photography School Chatsworth Mediart Academy, Singapore
2550 ปริญญาเอก (Certificate) Educational Technology Waikato Institute of Technology (Wintec) Waikato Institute of Technology, New Zealand
2549 ปริญญาเอก (Certificate) Action Research School of Education University of Queensland, Australia
2548 ปริญญาตรี น.บ. นิติศาสตร์ | LL.B. Bachelor of Laws นิติศาสตร์ | Faculty of Laws สุโขทัยธรรมาธิราข | Sukhothai Thammathirat Open Un
2545 ปริญญาเอก วท.ด. การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ | Ph.D. Applied Behavior Science Research สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ | Behavior Science Resea ศรีนครินทรวิโรฒ | Srinakharinwirot University
2536 ปริญญาตรี ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ | B.P.H. Bachelor of Public Health วิทยาศาสตร์สุขภาพ | Faculty of Health Science สุโขทัยธรรมาธิราข | Sukhothai Thammathirat Open Un

ผลงานทางวิชาการ Academic Profile