การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
O1 โครงสร้าง
O2 ข้อมูลผู้บริหาร
O3 อำนาจหน้าที่
O4 ข้อมูลการติดต่อ
O5 ข่าวประชาสัมพันธ์
O6 Q&A

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
O7 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
O8 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
O9 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
O10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
O11 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้ที่มาติดต่อ
     – คู่มือการใช้งานระบบขอหนังสื่อรายการออนไลน์
     – คู่มือการใช้งานระบบการขออนุุมัติไปราชการ
     – คู่มือการใช้งานระบบ Coteaching EduMsu
O12 ข้อมูลสถิติการให้บริการ
O13 E-Service

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
O14 รายการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O15 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าหรือการจัดหาพัสดุ
O17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O18 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O19 รายงานผลการบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคลประจำปี
O20 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
O21 การขับเคลื่อนจริยธรรม (เฉพาะระดับมหาวิทยาลัย)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
O22 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
      – แนวทางการจัดการข้อร้องเรียนและการกล่าวโทษ
      – แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
O23 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O24 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ดำเนินการในระดับมหาวิทยาลัย)
O25 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (ดำเนินการในระดับมหาวิทยาลัย)

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
O26 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
O27 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
O28 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
O29 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยา
O30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
O31 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
O32 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O33 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
O34 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (เฉพาะระดับมหาวิทยาลัย)
O35 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (เฉพาะระดับมหาวิทยาลัย)