ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา (Department of Health and Sport Science)

 

หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา