Slide 1
Faculty of Education
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การศึกษา คือ ความเจริญงอกงาม (Education is growth.)

Slide
แจ้งข่าว
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

ค่านิยมองค์กร

EDUCATION IS GROWTH

G   =  Goals

R   =  Responsibility

O = Originality

การมีเป้าหมายในการทำงาน การทำงานแบบมุ่งเป้า
KPI  –   ผลสัมฤทธิ์ของงาน (Output Outcome)

ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ละเอียดรอบคอบ ความโปร่งใส
KPI –กระบวนการทำงานที่สำเร็จตามเป้าหมาย

ริเริ่มสร้างสรรค์
KPI – ผลการทำงาน (Output)

W = Wisdom

T = Teamwork

H = Happiness

ปัญญา การสั่งสมองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญพัฒนาวิชาชีพตนเอง และพัฒนาสังคม
KPI – ตัวของบุคลากร (Input) กระบวนการทำงาน (Process)

การทำงานเป็นทีมอันหนึ่งอันเดียว ความเชื่อใจ
KPI – กระบวนการทำงาน (Process) และผลลัพธ์ของงาน (Outcome)

องค์กรแห่งความสุขความสุขในการทำงาน มีสุขภาวะที่ดี (กาย จิตใจ สังคม) มีจิตบริการที่ดี (Service Mind)
KPI – ตัวบุคลากร (Input) และผลการปฏิบัติงาน (Output)

MSU For All

ด้วยปรัชญา “ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน” มหาวิทยาลัยมหาสารคามมุ่งมั่นที่จะแสวงหาและสะสมความรู้และภูมิปัญญาเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการผ่านการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นและการบูรณาการสาขาวิชาสากลเพื่อการเติบโตทางปัญญาของบุคคลและการพัฒนาตนเองในด้านวิชาการ จริยธรรม คุณธรรม

ทุนการศึกษา/วิจัย

รวมข้อมูลทุนการศึกษา/วิจัยของคณะศึกษาศาสตร์

ข่าวรับสมัครงาน

รวมข่าวรับสมัครงานของคณะศึกษาศาสตร์

ข่าวสอบราคา ราคากลาง

รวมข่าวสอบราคา ราคากลางของคณะศึกษาศาสตร์

ข่าวงานวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

รวมข่าวงานวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ของคณะศึกษาศาสตร์

" การผลิตบัณฑิตและพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ ความเป็นมืออาชีพ มีความเชี่ยวชาญตามศาสตร์สาขา เป็นที่พึ่งของสังคมได้ และสามารถวิจัยพัฒนาในวิชาชีพ สร้างนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ในระดับชาติและระดับเอเชีย"

รศ.ดร.ชวลิต ชูกำแพง
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม