ปรัชญา

 

“การศึกษา คือ ความเจริญงอกงาม (Education is growth.)”

วิสัยทัศน์

 

“ผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพทางการศึกษาชั้นนำในระดับชาติและเป็นที่ยอมรับในระดับนานา่ชาติ”

คำอธิบายวิสัยทัศน์

การผลิตบัณฑิตและพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ ความเป็นมืออาชีพ มีความเชี่ยวชาญตามศาสตร์สาขา เป็นที่พึ่งของสังคมได้ และสามารถวิจัยพัฒนาในวิชาชีพ สร้างนวัตกรรมทางการศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ในระดับชาติและระดับนานาชาติ

cover03 copy

พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
2. ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษาในระดับชาติและนานาชาติ
3. ส่งเสริมการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
4. การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

ค่านิยมองค์กร “GROWTH”

G   =  Goals

การมีเป้าหมายในการทำงาน การทำงานแบบมุ่งเป้า
KPI  -   ผลสัมฤทธิ์ของงาน (Outcome)

R   =  Responsibility

ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ละเอียดรอบคอบ ความโปร่งใส
KPI – มีระบบการทำงานเพื่อสำเร็จตามเป้าหมาย (Process)

O = Originality

ริเริ่มสร้างสรรค์/เป็นต้นแบบ
KPI - มีความคิดริเริ่มในการทำงาน (Output)

W = Wisdom

ปัญญา การสั่งสมองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญพัฒนาวิชาชีพตนเอง และพัฒนาสังคม
KPI – มีคลังความรู้/ฐานข้อมูล/เครือข่าย/การจัดการความรู้ (Input) กระบวนการทำงาน (Process)

T = Teamwork

การทำงานเป็นทีมอันหนึ่งอันเดียว ความเชื่อใจ
KPI – กระบวนการทำงาน/การร่วมมือในการปฏิบัติงาน(Process) และผลลัพธ์ของงาน (Outcome)

H = Happiness

องค์กรแห่งความสุขความสุขในการทำงาน มีสุขภาวะที่ดี (กาย จิตใจ สังคม) มีจิตบริการที่ดี (Service Mind)
KPI – ตัวบุคลากร/ความรู้สึกพึงพอใจในการทำงาน (Input) และผลการปฏิบัติงาน/การแสดงออกซึ่งจิตสาธารณะ (Output)

ยุทธศาสตร์

เพื่อให้เป็นไปตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงกำหนดยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมาตรฐานตรงกับความต้องการของระดับชาติและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ผลิตงานวิจัยเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 3  บริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน องค์กร และบุคคล

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม