คณะผู้บริหาร คณะศึกษาศาสตร์

 

management team

รศ.ดร.ชวลิต ชูกำแพง

ตำแหน่งปัจจุบัน : คณบดี

คุณวุฒิสูงสุด :กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร)
E-mail : [email protected] :

ตารางงานคณบดี

รศ.ดร.มนตรี วงษ์สะพาน

ตำแหน่งปัจจุบัน : รองคณบดีฝ่ายบริหาร แผน และประกันคุณภาพ

คุณวุฒิสูงสุด : กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร)
E-mail : [email protected]

รศ.ดร.ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน

ตำแหน่งปัจจุบัน : รองคณบดีฝ่ายวิชาการบัณฑิตศึกษา และบริการวิชาการ

คุณวุฒิสูงสุด :กศ.ด. (วิจัยและประเมินผลการศึกษา)
E-mail : [email protected]

ผศ.ดร.จิระพร ชะโน

ตำแหน่งปัจจุบัน : รองคณบดีฝ่ายวิจัย และวิเทศสัมพันธ์

คุณวุฒิสูงสุด : ศษ.ด. (หลักสูตรและการสอน)
E-mail : [email protected]

อ.ดร. วัฒนพงษ์ คงสืบเสาะ

ตำแหน่งปัจจุบัน : รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต และอาคารสถานที่

คุณวุฒิสูงสุด : ปร.ด.วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา
E-mail : [email protected]

นางฉันทลักษณ์ สาชำนาญ

ตำแหน่งปัจจุบัน : หัวหน้าสำนักงาน