ภารกิจหลักของคณะศึกษาศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีภารกิจหลัก ดังนี้

  1. จัดการเรียนการสอนมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ที่เป็นเลิศในระดับชาติและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
  2. สนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรในคณะให้ผลิตงานวิจัยเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ
  3. ดำเนินโครงการบริการวิชาการแก่หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพชุมชน องค์กร และบุคคลอย่างยั่งยืน
  4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

เป้าประสงค์

เป้าประสงค์ ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีดังนี้

เป้าประสงค์ที่ 1
1.1 คณะมีหลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ มีระบบการพัฒนานิสิต ผลิตและเร่งรัดพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ในระดับชาติและนานาชาติ
1.2 คณะมีระบบและกิจกรรมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้นิสิตทุกระดับมีความพร้อมในการปฏิบัติวิชาชีพ เป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ 

เป้าประสงค์ที่ 2
คณะมีระบบการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่หลากหลายและวิจัยที่สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม ตลอดทั้งมีการเผยแพร่ผลงานการวิจัยและบทความทางวิชาการสู่ระดับชาติและนานาชาติ     

เป้าประสงค์ที่ 3
คณะมีการส่งเสริมการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและการพัฒนาประเทศ

เป้าประสงค์ที่ 4
4.1 คณะมีระบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
4.2 คณะมีระบบการบริหารงานบุคคลและส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร
4.3 คณะมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
4.4 คณะมีการส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
4.5 คณะมีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้