หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร

 

งานบุคคล

 

งานสารบรรณและการประชุม

 

งานอาคารสถานที่

 

งานยานยนต์

 

งานเลขานุภาควิชา

 

งานอัดสำเนา