หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการและพัฒนานิสิต

 

งานวิชาการและบัณฑิตศึกษา

 

งานส่งสริมและพัฒนานิสิต

 

งานวิเทศสัมพันธ์

 

งานประกันคุณภาพหลักสูตร

 

งานพัฒนาระบบและสารสนเทศ

 

งานกิจการพิเศษและประชาสัมพันธ์

 

งานวิจัยและงานวารสาร

 

งานบริการวิชาการ