คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดอบรมพัฒนาคณาจารย์เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น

เมื่อวันที่ 28-29 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมสิกขาลัย คณะศึกษาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ชูกำแพง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาคณาจารย์เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ประจำปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ เพื่อให้คณาจารย์มีความรู้ ความเข้าใจ สร้างผลงานทางวิชาการประเภทตำรา หนังสือ การเขียนเอกสารประกอบคำสอน และผลงานวิจัยในรูปแบบที่เป็นมาตรฐานและมีคุณภาพและส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ เพิ่มขึ้น โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร 2 ท่าน คือ 1.ศาสตราจารย์ ดร.อลงกลต แทนออมทอง 2.รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท เนืองเฉลิม ผู้เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน ที่สนใจเป็นจำนวนมาก คลิกเพื่อดูรูปเพิ่มเติม ภาพ/ข่าว สงวนศักดิ์ พรรณะ

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมทักษะด้านการประชาสัมพันธ์

วันนี้ (3 กุมภาพันธ์ 2566) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมทักษะด้านการประชาสัมพันธ์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ชูกำแพง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวต้อนรับและเปิดโครงการฯ พร้อมนำบุคลากรสายสนับสนุน ผู้รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้อง และนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมสิกขาลัย ชั้น 3 อาคารวิทยพัฒนา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม การจัดโครงการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และสร้างทักษะทางด้านการประชาสัมพันธ์ได้อย่างถูกต้อง เป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ์งาน อีกทั้งเพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่างๆ มีความน่าเชื่อถือ ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร กิจกรรมในงาน รับฟังการบรรยายหัวข้อ “การประชาสัมพันธ์องค์กร” และ “การเขียนข่าวและการถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์” พร้อมจัดกิจกรรม Workshop แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ โดยมี นางสาวบุณฑริกา ภูผาหลวง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ […]

คณะศึกษาศาสตร์ จัดประชุมวิพากษ์หลักสูตรวิชาชีพ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. 4 ปี)

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 ณ ห้องบุนนาค 1 รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ชูกำแพง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม วิพากษ์หลักสูตรวิชาชีพร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผอ.อรนุช หงวนไธสง ผุู้อำนวยการสำนักมาตรฐานวิชาชีพ สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา ร่วมวิพากษ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับคณะกรรมการวิชาชีพของคณะศึกษาศาสตร์ โดยมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นการบริหารจัดการเรียนการสอนวิชาชีพครู การฝึกประสบการณ์ การนิเทศก์ การจัดกิจกรรมเสริมทักษะวิชาชีพ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และการสอบเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพ รวมถึงการสอบแข่งขันบรรจุเป็นข้าราชการครูต่อไป

คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ชูกำแพง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ร่วมโครงการฮีตเดือน 8 ถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2566 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ (2 เมษายน 2558) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง) ในการนี้ได้มีบุคลากรเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ภาพ/ข่าว สงวนศักดิ์ พรรณะ

คณะศึกษาศาสตร์ร่วมหล่อเทียนพรรษา เทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2566

วันนี้ (8 สิงหาคม 2566) เวลา 11.09 น. ณ บริเวณตลาดน้อยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตขามเรียง) รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นตัวแทนคณะศึกษาศาสตร์ นำบุคลากรและนิสิตร่วมหล่อเทียนพรรษา โครงการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และสืบสานงานประเพณีฮีตเดือน 8 ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน แกะแบบพิมพ์เทียนพรรษา / ประดับตกแต่ง และร่วมทำบุญ เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 ภาพ/ข่าว สงวนศักดิ์ พรรณะ