แบบฟอร์มต่างๆในคณะ

 

แบบประเมิน (ใหม่) ตามประกาศ มมส.เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและ พนักงาน ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2554

ประกาศ มมส. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงาน ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2554

 
  การกำหนดสมรรถนะสำหรับข้าราชการและพนักงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 – แบบฟอร์มจัดทำแผนรายปีสายวิชาการ
 – แบบฟอร์มจัดทำแผนรายปีสายสนับสนุน
แบบฟอร์ม ป.01-04
 – สายผู้บริหาร
 – แบบ ป.01  (กลุ่มผู้บริหาร)
  แบบ ป.02 (กลุ่มผู้บริหาร)
  แบบ ป.03 (กลุ่มผู้บริหาร)
  แบบ ป.04 (กลุ่มผู้บริหาร)
  ใบปะหน้า ป.01-02
  แบบฟอร์มรับรองการแนบเอกสาร-กลุ่มผู้บริหาร
 – สายอาจารย์
 – แบบฟอร์ม ป.01-04 กลุ่มผู้สอนทั่วไป
         แจ้งเวียนประกาศมาตรฐานภาระงาน
         แบบ-ป.01-กลุ่มสอน
         แบบ-ป.02-กลุ่มสอน
         แบบ-ป.03-กลุ่มสอน
         แบบ-ป.04-กลุ่มสอน
         แบบฟอร์มรับรองการแนบเอกสาร-กลุ่มสอน
         ใบปะหน้า-p01-02 กลุ่มสอน
 – แบบฟอร์ม ป.01-04 กลุ่มผู้สอนที่เน้นวิจัย
         แจ้งเวียนประกาศมาตรฐานภาระงาน
         แบบ-ป.01-กลุ่มวิจัย
         แบบ-ป.02-กลุ่มวิจัย
         แบบ-ป.03-กลุ่มวิจัย
         แบบ-ป.04-กลุ่มวิจัย
         แบบฟอร์มรับรองการแนบเอกสาร-กลุ่มวิจัย
         ใบปะหน้า-p01-02 กลุ่มวิจัย
  สายสนับสนุน
 – แบบ ป.01  (สายสนับสนุน)
 – แบบ ป.02 (สายสนับสนุน)
 – แบบ ป.03 (สายสนับสนุน)
 – แบบ ป.04 (สายสนับสนุน)
แบบฟอร์มทั่วไป
 – ทำบัตรข้าราชการ ข้าราชการผู้รับบำเหน็จบำนาญ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ
 – ทำบัตรพนักงานที่จ้างตามภารกิจ
 – ทำบัตรลูกจ้างชั่วคราว
 – ทำบัตรผู้บริหาร
 – ใบสมัครงานพนักงานมหาวิทยาลัย
 – ใบสมัครงานพนักงานราชการ
 – ขอเพิ่มวุฒิในทะเบียนประวัติ
 – ขอเปลี่ยนแปลงประวัติ
 – ขอรายงานตัวเพื่อขอกลับเข้ารับราชการ
 – ใบลาอุปสมบท
 – ลาป่วย ลากิจลาคลอด (Sick leave-Personal leave-Maternity leave)
 – (ข้าราชการ,พนักงานราชการ,ลูกจ้างชั่วคราว) ลาพักผ่อน (Annual leave)
 – (พนักงานมหาวิทยาลัย) ลาป่วย ลากิจลาคลอด (Sick leave-Personal leave-Maternity leave)
 – (พนักงานมหาวิทยาลัย) ลาพักผ่อน (Annual leave)
 – ขั้นตอนปฏิบัติในการลาปฏิบัติราชการและอนุมัติการลา
 – ใบขอยกเลิกวันลา
 – ใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัย
  หนังสือขอลาออกจากราชการ
 – แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส.1-03) (ประกันสังคม)
 – แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน สำหรับผู้เคยยื่นประกันตน (สปส. 1-03/1)
 – ขอปรับวุฒิ
 – ตารางเกณฑ์การรับพนักงานวิชาการ
 – ขอโอนมารับราชการ
 – แบบรายงานการเข้ารับการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
 – แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุม
 – แบบฟอร์มขออนุมัติถ่ายเอกสาร คณะศึกษาศาสตร์
 – ตารางแสดงรายละเอียดผลลัพธ์ที่ได้รับจากการนำมาประยุกต์ใช้กับงานหลังจากไปพัฒนาตนเอง
 – แบบรายงานการเข้ารับการประชุม-ฝึกอบรม-สัมมนา-ศึกษาดูงาน-โครงการ-รายงานการไปพัฒนาตนเอง
แบบประเมิน
 – แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว (แบบ ปลจ.1)
 – บบรายงานผลการปฏิบัติราชการของลูกจ้างชั่วคราว (แบบ ปลจ.2)
 – แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว (แบบ ปลจ.3)
 – แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการของลูกจ้างชั่วคราว (แบบ ปลจ.4)
แบบฟอร์ม Check list ประกอบการขอตำแหน่งทางวิชาการ 
 แบบฟอร์ม-_Check-list_เกณฑ์-64_ประกอบการยื่นขอผลงาน
 เอกสารยื่นขอ-ผลงานทางวิชาการ-66
 ข้อมูลวิทยากร คณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์
มาตรฐานภาระงาน
 Road Map
 TOR
 
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ
 แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงการ (ฉบับปรับปรุง  2567)
 แบบฟอร์มข้อตกลงโครงการ
 แบบฟอร์มรายงานการดำเนินโครงการ(สรุปโครงการ)
 แบบฟอร์มรายละเอียดการดำเนินโครงการ (Work Program)
 
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ
 แบบฟอร์มจัดทำแผนปฏิบัติการ
 แบบฟอร์มรายงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ
 
แบบฟอร์มพัสดุของคณะศึกษาศาสตร์
 ใบขออนุมัติถ่ายเอกสารประกอบการสอน
 ใบขออนุมัติชื้อหนังสือประกอบการสอน
 หนังสือสัญญาเช่าเหมารถยนต์โดยสาร
 ใบส่งมอบงานเช่าเหมารถยนต์
 ใบเสนอราคา วิธีเฉพาะเจาะจง
 ใบเสนอราคาจ้าง
 ใบเสนอราคาชื้อ
 ใบเสนอราคาวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2) (ข) วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท
 แบบขอให้จัดหาพัสดุ
 ใบเบิกพัสดุ (Materials Order Form)
 ใบสั่งชื้อ
 ใบสั่งจ้าง
 ใบยืมครุภัณฑ์
 ใบส่งมอบงาน
 
แบบฟอร์มการเงินของคณะศึกษาศาสตร์
 เป็นแบบฟอร์มให้บริการ
 แบบฟอร์มขออนุมัติเดินทางไปราชการ
 แบบฟอร์มขอปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ-ฉบับแก้ไข
 รายงานการเดินทางไปราชการ
 แบบฟอร์ม สัญญายืมเงิน
 สัญญาการยืมเงินรายได้
 แบบฟอร์ม ใบนำส่งเงิน
 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
 ใบเบิกสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย
 แบบฟอร์ม ใบมอบฉันทะ
 แบบฟอร์ม ใบสำคัญรับเงิน (Receipt)อัพเดท 2565
 ใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร
 ใบสำคัญรับเงิน-สำหรับบริการวิชาการหรือการวิจัย
 แบบใบแจ้งรายการค่าใช้จ่ายระหว่างการฝึกอบรม
 ใบมอบฉันทะ-กองคลัง มมส (บุคลากรในคณะฯ ที่เบิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร และค่าเช่าบ้าน จะต้องใช้แบบฟอร์มนี้ )
 แบบ บก. 4231
  
แบบฟอร์มงานวิจัย
 สัญญาในการรับทุนอุดหนุนส่งเสริมการผลิตตำราวิชาการ”งบประมาณรายได้
 สัญญาในการรับทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนานิสิตระดับ (ปริญญาตรี)
 สัญญาในการรับทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก)
 สัญญาในการรับทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)
 แบบเสนอขอรับทุนอุดหนุนและส่งเสริมการวิจัยของนิสิตระดับปริญญาตรี
 แบบเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)
 แบบเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก)
 แบบฟอร์มวิจัย ประจำปี 2565 (รายได้คณะ)
 แบบฟอร์มวิจัย ประจำปี 2566 (รายได้คณะ)
 แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า ประจำปี 2565
 บันทึกข้อความขอขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการวิจัย-ครั้งที่-1 ประจำปี 2565
 แบบฟอร์มเสนอโครงการขอทุนสนับสนุนการผลิตตำรา
 แบบแสดงความจำนงเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการผลิตตำราวิชาการ
 แบบเสนอขอรับทุนอุดหนุนและส่งเสริมการวิจัยสำหรับศูณย์วิจัย/หน่วยวิจัย
 ใบมอบฉันทะ
 
  แบบฟอร์มศูนย์สื่อสารองค์กร
 แบบฟอร์มการขอประชาสัมพันธ์ 
 แบบฟอร์มการขอใช้บริการออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 
 
  แบบฟอร์มงานยานยนต์
 แบบขออนุญาตใช้รถยนต์ของคณะศึกษาศาสตร์ (quest for Vehicle Service) 
 
  แบบฟอร์มบริการวิชาการ
 บันทึกขอหนังสืออำนวยความสะดวก (Request for a Cover Letter) 
 บันทึกขอลงทะเบียนช้า (Request for Delayed Register) 
 แบบฟอร์มขอรับบริการแปลภาษา (Request for Translation-Revise) 
 แบบฟอร์มขอสำรองที่นั่ง (Course Reservation Form) 
 แบบฟอร์มขออนุญาตใช้ห้อง (Room Request Form) 
 แบบฟอร์ม บันทึกขอขยายเวลาส่งเค้าโครง/วิทยานิพนธ์ฉบับแก้ไข 
 
  แบบฟอร์งานซ่อมบำรุง
 ใบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
 แบบฟอร์มการแจ้งซ่อมบำรุงและติดตั้ง งานอาคารและสถานที่