แผนกลยุทธ์คณะศึกษาศาสตร์-มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.-2566-2570 ฉบับปรับปรุงเดือนตุลาคม-2565

 

แผนกลยุทธ์

 

แผนปฏิบัติราชการ

 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม