หัวหน้ากลุ่มงานนโยบาย แผน และคลัง

 

งานนโยบายและแผน

 

งานประกันคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาระบบราชการ

 

งานการเงินและบัญชี

 

งานพัสดุ