ประวัติความเป็นมาคณะศึกษาศาสตร์

 

History of Institutions

             คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นคณะที่กล่าวได้ว่ามีรากฐานการกำเนิดมาพร้อมกับการกำเนิดวิทยาลัยวิชาการศึกษา มหาสารคาม เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2511 เพราะวิทยาลัยวิชาการศึกษา ได้ก่อตั้งขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตครูในสาขาวิชาต่าง ๆ ออกไปเป็นครูตามโรงเรียนโดยทั่วไปในแถบพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

             วันที่ 29 มิถุนายน 2517 วิทยาลัยวิชาการศึกษามหาสารคาม ได้ยกฐานะขึ้นเป็น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม โดยแบ่งส่วนราชการออกเป็น 4 คณะ ได้แก่ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และคณะสังคมศาสตร์ ทำให้คณะศึกษาศาสตร์ แบ่งหน่วยงาน ออกมาอย่างเด่นชัด แต่การเป็นคณะก็ยังไม่ได้เป็นอย่างเอกเทศโดยสมบูรณ์ เพราะเป็นเพียงวิทยาเขตของคณะศึกษาศาสตร์ ที่ตั้งอยู่ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และผู้ที่ดำรงตำแหน่งรองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตมหาสารคาม มี จำนวน 6 คน ดังนี้

  • รองศาสตราจารย์สมบัติ มหารศ ระหว่าง พ.ศ. 2517 – 2522
  • อาจารย์ ดร.ถวิล ลดาวัลย์ ระหว่าง พ.ศ. 2522 – 2526
  • อาจารย์ประพัทธ์ ชัยเจริญ ระหว่าง พ.ศ. 2526 – 2528
  • รองศาสตราจารย์จตุพร เพ็งชัย ระหว่าง พ.ศ. 2528 – 2532
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผชิญ กิจระการ ระหว่าง พ.ศ. 2532 – 2536
  • รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยยศ เรืองสุวรรณ ระหว่าง พ.ศ. 2536 – 2537

            วันที่ 9 ธันวาคม 2537 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยแยกตัวเป็นเอกเทศจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามก็ได้ถูกยกฐานะเป็น “คณะ” อย่างสมบูรณ์เช่นเดียวกับคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยอื่น ๆ โดยมีคณบดีเป็นหัวหน้าหน่วยงาน เรียงลำดับการดำรงตำแหน่ง ดังนี้

ทำเนียบคณบดีคณะศึกษาศาสตร์

 
ระหว่าง พ.ศ. 2565 – ปัจจุบัน
รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ชูกำแพง
ระหว่าง พ.ศ. 2557 – 2565
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร
ระหว่าง พ.ศ. 2549 – 2557
รองศาสตราจารย์ ดร. ประวิต เอราวรรณ์
ระหว่าง พ.ศ. 2545 – 2549
รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท อิศรปรีดา
ระหว่าง พ.ศ. 2542 – 2545
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ นิ่มจินดา
ระหว่าง พ.ศ. 2537 – 2542
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิศมัย ศรีอำไพ

ทำความรู้จักกับ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม