คู่มือ

 

คู่มือ เกณฑ์ใหม่ประเมินการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ

– คู่มือ เกณฑ์ใหม่ประเมินการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ การกำหนดสมรรถนะสำหรับข้าราชการและพนักงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม