เมื่อวันที่ 28-29 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมสิกขาลัย คณะศึกษาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ชูกำแพง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาคณาจารย์เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ประจำปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ เพื่อให้คณาจารย์มีความรู้ ความเข้าใจ สร้างผลงานทางวิชาการประเภทตำรา หนังสือ การเขียนเอกสารประกอบคำสอน และผลงานวิจัยในรูปแบบที่เป็นมาตรฐานและมีคุณภาพและส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ เพิ่มขึ้น โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร 2 ท่าน คือ 1.ศาสตราจารย์ ดร.อลงกลต แทนออมทอง 2.รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท เนืองเฉลิม ผู้เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน ที่สนใจเป็นจำนวนมาก

คลิกเพื่อดูรูปเพิ่มเติม

ภาพ/ข่าว สงวนศักดิ์ พรรณะ