เปิดรับสมัครโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น 11 หลักสูตร

           คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ขอเชิญท่านที่สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น  มีทั้งหมด  11  หลักสูตร  โดยท่านวิทยากรที่มากด้วยความรู้และประสบการณ์  ท่านที่สนใจสามารถสมัคร/ลงทะเบียน  เข้ารับการอบรมหลักสูตรผ่าน QR CODE และสอบถามลายละเอียดได้ที่  087-944-6193  (นางสาวผกามาศ  ภูสิงห์)  ดังนี้              1. ออกแบบ R&D อย่าง Professional              2. การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยทางการศึกษาด้วยโปรแกรม Mplus              3. การสร้างเครื่องมือวิจัยและการใช้โปรแกรม RTAP”              4. ผู้ฝึกสอนมวยไทยสำหรับการออกกำลังกาย              5. การวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้              6. เทคนิคการจัดการเรียนรู้เพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน (PA) ของข้าราชการครู              7. เขียนบทความอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์ […]

คณะศึกษาศาสตร์ จัดโครงการ EDU Mini MIO สร้างสุขด้วยสติในองค์กร

คณะศึกษาศาสตร์ มุ่งมั่นเพิ่มความสุขบุคลากร ก้าวสู่องค์กรแห่งสติเต็มรูปแบบ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดประชุมรายงานผลการดำเนินงาน “โครงการ EDU Mini MIO สร้างสุขด้วยสติในองค์กร” เพื่อนำเสนอผลการพัฒนาสติบุคลากรต่อผู้บริหารคณะ อันจะส่งผลต่อการลดความเครียด และเพิ่มความสุขให้กับบุคลากร ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ชูกำแพง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเข้ารับฟังการรายงานผลการประเมินบุคลากรหลังเข้าร่วมโครงการพัฒนาสติ EDU Mini MIO ซึ่งได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า 7 เดือน พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับวิทยากรพี่เลี้ยงจาก สสส. เพื่อพิจารณาแนวทางในการดำเนินงานต่อไป ดูภาพเพิ่มเติม

โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมทักษะด้าน ICT บุคลากรสายสนับสนุน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม5607 อาคารอเนกประสงค์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี วงษ์สะพาน รองคณบดีเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมทักษะด้าน ICT บุคลากรสายสนับสนุน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อพัฒนาระดับความรู้ของบุคลากรให้สูงขึ้น และทันกับเหตุการณ์ปัจจุบัน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการณ์ และขั้นตอนในการใช้ ICT ตลอดจนโปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ และสามารถนำความรู้ที่ได้มาใช้ในการพัฒนาการทำงานให้ได้มาตรฐาน เพิ่มขีดความสามารถในการทำงานที่ดียิ่งขึ้น โดยอาจารย์ ดร.ชนยุตฏษ์ ช้างเพชร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนดล ภูสีฤทธิ์ ให้ความรู้ และมีนางสาวณัชชลิดา เหลี่ยมไธสง งานบุคคลเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ในการนี้ได้มีบุคลากรสายสนับสนุนเข้ารับการอบรม 100% เต็ม ภาพ : สงวนศักดิ์ […]