1. ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับอาจารย์ ประเภทส่งเสริมการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ จำนวน 1 ทุน
2. ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กรและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 4 ทุน

ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 15 มีนาคม 2567 ท่านสามารดาวโหลด์แบบฟอร์มได้ที่ www.msu.ac.th
ติดต่อสอบถามได้ (นางรุ่งทิพย์ สิงพร) ที่ฝ่ายวิจัย ชั้น 2 อาคารวิทยพัฒนา โทรภายใน. 6214 หรือ 0819645951