1. ทุนอุดหนุนการวิจัย – ประเภทส่งเสริมการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
  2. ทุนอุดหนุนการวิจัย –ประเภทมุ่งเป้า (สายสนับสนุน)
  3. ทุนอุดหนุนการวิจัย– ประเภทพัฒนาองค์กร